Scharakteryzuj przebieg integracji europy po ii wojnie światowej
Odrodzenie państwa polskiego po 1 wojnie światowej :Wojna na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie nie była mniej krwawa i bezlitosna niż w Europie.. - pierwszy transport więźniów do Oświęcimia 22 VI 1941r.. Świat i Polska po II wojnie światowej - galeria postaci 5.. Po 1945 ludzie najbardziej potrzebowali nadziei, toteż idea jedności .Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Po zakończeniu II wojny światowej została zasygnalizowana potrzeba powołania organizacji, która ma być podstawą współpracy ogólnoeuropejskiej.. - klęska wojsk .Jakie państwa nie brału udziału w 2 wojnie światowej?. Świat i Polska po II wojnie światowej - słowniczek pojęć 6.. Daleki Wschód .1.Europa i świat po 1 wojnie światowej : a) następstwa wojny , konsekwencje polityczne , gospodarcze , społeczne i kulturowe .. Zginęło około 10 mln Chińczyków, pół mln Wietnamczyków, milion Filipińczyków.. Unię Europejską, którą ustanowił Traktat z Maastricht, budują trzy filary.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Imperium Romanum jako wzór dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej..

Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.

Państwa alianckie wzięły pod swoją opiekę pokonane w czasie II wojny światowej Niemcy.. Zakończenie II wojny światowej nie wszędzie przyniosło oczekiwany pokój.. - utworzenie Armii Krajowej 28 VI 1942r.. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. 4.zad.1 omów przyczyny i PRZEBIEG powojennych konfliktów na Bliskim Wschodzie zad.2 Scharakteryzuj przemiany jakie zaszły w Chinach po II wojnie światowej zad.3 wyjaśnij jaki wpływ na stosunki międzynarodowe miała radziecka interwencja w AfganistaniePo blisko rocznym kryzysie Sowieci zrezygnowali z blokowania Berlina.. Celem tej pracy jest ukazanie .Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny.. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach .Po II wojnie światowej nastąpił proces integracji europejskiej, ponieważ:.. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali..

Integracja europejska po II wojnie światowej I.

- zbrodnia Katyńska VI 1940r.. Odnowienie idei cesarstwa uniwersalnego w monarchii Karola Wielkiego.. W 1957 roku Zagłębie Saary powróciło do Niemiec, a w 1963 roku udało się doprowadzić do podpisania tzw. traktatu elizejskiego, normującego wzajemne kontakty i zapowiadającego .1 IX 1939r.. 2011-03-18 20:01:28; Jakie państwa odzyskały niepodległość po 1 wojnie Światowej?. Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych..

Niemcy po II wojnie światowej 5.

Sprawa znalazła się również na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, utworzonej po II wojnie światowej w miejscu słabo funkcjonującej Ligi Narodów.. Droga ku wspólnej Europie 6.. Powojenne dyskusje 8 J. Łukaszewski wręcz pisze, że —gdyby nie nieszczęśliwa zbieżność jego Œ tj. Brianda - inicjatywy z wielkim kryzysem ekonomicznym oraz eksplozją ruchów totalitarnych, żerujących na bezrobociu, nędzy i rozpaczy ludzkiej,Miało to duży wpływ na proces integracji gdyż pomoc w ramach planu Marshalla uzyskały zarówno paostwa zwycięskie jak i pokonane w wojnie.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej Pierwsza i druga wojna światowa doprowadziły do zmiany polityki światowej.. Do idei integracji nie przyczyniła się polityka ZSRR.. - atak Japonii na Pearl Harbor I 1942r.. Idea politycznego i gospodarczego współdziałania państw trafiła więc na podatny grunt.Przyczyny integracji europejskiej W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.. Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu pozostałe narody.7..

2010-10-10 16:55:29; Jakie były państwa po I wojnie światowej?

Polski październik 5.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. Świat i Polska po II wojnie światowej - chronologia wydarzeń 5.. - atak Niemiec na ZSRR 7 XII 1941r.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin „integracja" pochodzi od łać.. - wybuch II wojny światowej IV 1940r.. - „ostateczne rozwiązanie kwestii Żydowskiej" czyli postanowienie o wymordowaniu narodu żydowskiego II 1942r.. W praktyce konflikt przeniósł się na inne obszary rywalizacji międzypaństwowej, doprowadzając do nowych podziałów i wykształcenia dwóch przeciwstawianych sobie bloków polityczno-militarnych.Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej.. b) cele powołania i charakter Ligi Narodów .. Kontynuacją tej organizacji jest OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która powstała w 1960 r. Po II wojnie światowej znaczenie paostw europejskich znacznie się zmniejszyło.Na zachód od linii „żelaznej kurtyny" w krajach Europy zachodniej rozwijała się demokracja.. Idee zjednoczenia w historii Europy.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych doszło do kolejnych kryzysów berlińskich .5.. Kongres w Hadze z 1948 r., znany jako Kongres Europy, podczas którego państwa podjęły wielostronne negocjacje nad kształtem nowej organizacji, zgromadził ok. tysiąca delegatów.3.. Po 1945 r. dokonano podziały Niemiec pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i USA.. 2010-03-09 21:06:29; Jakie państwa powstały w Europie po I wojnie światowej?. Wśród zachodnich polityków panowało przekonanie, że tylko współpraca gospodarcza między państwami pozwoli na szybką odbudowę Europy ze zniszczeń wojennych i wpłynie na poprawę warunków życia społeczeństw.Kryzysy i konflikty w Afryce po II wojnie światowej Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla .Szczególnie szybki rozwój idei integracyjnej w Europie nastąpił w II poł. XX wieku, po zakończeniu II wojny światowej.Pojawiło się silne dążenie do utworzenia wspólnoty europejskiej, która pozwoliłaby odbudować Europę po katastrofalnych wydarzeniach drugiej wojny światowej i zapobiec wojnie w przyszłości.. Tragiczne wydarzenia tych dwóch krwawych konfliktów przysporzyły, zwłaszcza Europie, wielu problemów ekonomicznych oraz doprowadziły do zmian mentalnych i psychicznych w społeczeństwie.Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.. poleca 84 % .. Pierwszy impuls do wznowienia dyskusji o integracji Europy dał wybitny brytyjski polityk, Winston Churchill, który jesienią 1946 roku na inauguracji roku akademickiego Politechniki w Zurychu wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy opartych na ścisłej .Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Japonia poniosła straty ludnościowe szacowane na 3,1 mln zabitych, z tym, że liczba osób, które zmarły w wyniku choroby popromiennej po zrzuceniu bomb atomowych .Jednak dzięki współuczestniczeniu RFN w integracji gospodarczej Europy (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) doszło do zbliżenia obydwu krajów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt