Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych
Forma sprawdzianu: sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte sprawdzające .Egzamin do klasy siódmej dwujęzycznej Test Predyspozycji Językowych Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Krótszy termin składania wniosków obowiązuje ze względu na konieczność przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.sprawdzian predyspozycji językowych, świadectwo promocyjne do klasy VII SP .. Formularz_1_A - sprawdzian kompetencji z języka angielskiegoDo klas dwujęzycznych, czyli A (politechniczna) i C (lingwistyczna) obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.. Podziel się: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 22 czerwca 2020r.. Terminarz rekrutacji1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH dla kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2020/2021 ze zmianami z dnia 4 maja 2020 Cel sprawdzianu: określenie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.. Wnioski o przyjęcie do tych klas należy składać w terminie od 15 maja 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.. 30 czerwca o godzinie 10.00 na adresy mailowe uczniów (lub rodziców/opiekunów), udostępnione szkole w procesie rekrutacji, zostanie .Sprawdzian kompetencji przewidziany jest dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych..

Sprawdzian kompetencji językowych - zakres materiału.

Test odbywa się tego samego dnia w czterech szkołach podstawowych (2020 r. - data zostanie ustalona) i trwa 60 minut.Sprawdzian kompetencji językowych Sprawdzian kompetencji jezykowych - II LO LESZNO.. Kandydaci do klas dwujęzycznych w liceach i muszą napisać sprawdzian kompetencji językowych z wybranego języka obcego (część pisemna i ustna), który zwykle odbywa się pod koniec maja.. (patrz: Harmonogram rekrutacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa).Do poprawnego działania systemu zalecana jest najnowasza wersja jednej z poniższych przeglądarek: Chrome , Firefox lub Internet Explorer Strona głównaSprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020 Sprawdzian odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian odbędzie się w formie testu online.. 032 24 10 362 w.13 e-mail: [email protected] LIBRUS Synergia.. Sprawdzian kompetencji językowych dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną.Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej Opis II LO prowadzi program Matury Międzynarodowej (International Baccalaurate) od 2009 roku Program IB: · realizowany jest w języku angielskim, · jest równoprawny z maturą polską,1..

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Więcej ogólnych informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 można znaleźć w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy.Przykładowy test predyspozycji językowych Michał Karwowski 2016/2017 , Klasa dwujęzyczna 1 kwietnia 2017 28 czerwca 2017 dwujęzyczna Przykładowy test predyspozycji językowychDo klas dwujęzycznych dodatkowo: sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów; SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne) zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.. Dokumenty szkolne; Bezpieczeństwo i organizacja; Kadra szkoły; Rada Szkoły; .. 3.SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował treści wymagane na poziom A1/A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).. Zdolność postrzegania reguł gramatycznych rządzących językiem obcym.. Test ma formę pisemną, trwa .Sprawdzian przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.. Sprawdzian odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian odbędzie się w formie testu online.. Dąbrowskiego 41, 41 - 500 Chorzów tel.. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. Kandydatów do klas dwujęzycznych i klasy przygotowawczej Programu Matury Międzynarodowej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020..

Wszystkich kandydatów obowiązuje pisemny sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych.

Do czasu rozwiązania tej kwestii prosimy o przesyłanie zgłoszeń do testu kompetencji językowych na adres email: .Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych w liceum.. Kandydat przy-stąpi tylko do egzaminu pisemnego.Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. 30 czerwca o godzinie 10.00 na adresy mailowe uczniów (lub rodziców/opiekunów), udostępnione szkole w procesie rekrutacji, zostanie przesłany link do testu.Sprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego język angielski po szkole podstawowe, 24 czerwca 2019r, godz. 9.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) język angielski po gimnazjum 24 czerwca, godz. 12.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) Sprawdzian kompetencji językowej z języka niemieckiego po gimnazjum: 26 czerwca godz. 9.00 .PRZYKŁADOWE ZADANIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH 1.. Romualda Traugutta i XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Informujemy, że sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się w terminie 28 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali 03 dla kandydatów do klas dwujęzycznych (1f i 1g), którzy nie mogli przystąpić do w/w sprawdzianu w I terminie.Zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych są szczególne predyspozycje ucznia, tj. wynik sprawdzianu kompetencji językowych..

Sprawdzian kompetencji językowych - zakres materiału; 25.02.2020 Rekrutacja 2020/2021.

Kandydaci do klas dwujęzycznych - od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. - kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych - dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną w I LO im.. K. Miarki, 2.X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne.. Język angielski - część pisemna i ustna.. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków, bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka angielskiego.. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych lub przedłożą dokumenty zwalniające ich ze sprawdzianu kompetencji językowych.. Na(inaczej nazywany Sprawdzianem kompetencji językowej do klas dwujęzycznych lub Sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego) W przeciwieństwie do rekrutacji do klas dwujęzycznych do gimnazjum, o przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej w liceum decyduje częściowo wynik z tzw. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka obcego.Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020.. Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.Zapraszamy do pobrania następujących dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji: Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej.. Aktualne terminy sprawdzianu: 25 czerwca 2020 r. godz. 15.00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego; Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami DwujęzycznymiSprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy 1b dwujęzycznej Czas trwania: 60 minut Ilość punktów możliwych do zdobycia: 70 KLUZ ODPOWIEDZI ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃU TESTU.. CZĘŚĆ PIERWSZA: SŁUCHANIE ZADANIE 1: Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów.ul..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt