Czy interpretacja indywidualna jest wiążąca dla podatnika
Minister Finansów zmienił tę korzystną interpretację.. Co istotne, w zakresie objętym WIS nie będą już wydawane interpretacje indywidualne.Indywidualna interpretacja podatkowa jest urzędową odpowiedzią na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych konkretnego zdarzenia.. Wyszukiwarka.. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub .Moc wiążąca interpretacji indywidualnych Należy mieć na uwadze, że wydana interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika, ani wobec organu podatkowego.. WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana - w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.Wiążąca Informacja Stawkowa a interpretacje indywidualne.. Ale zobaczymy, jak to w praktyce będzie, gdyż teoretycznie interpretacje indywidualne też powinny chronić podatnika, a jak jest, to wiemy.. Pracownik nie chce zapłacić podatku dochodowego, twierdząc, że tak jak pracodawcę chroni go zmieniona interpretacja indywidualna.Indywidualna interpretacja podatkowa nie zawsze jest satysfakcjonująca dla podatnika, który o nią wnioskował.. Taka sama zasada obowiązuje w stosunku do pozostałych interpretacji (art. 14k Op).Jeżeli ktoś będzie chciał oprzeć się na cudzej WIS, opublikowanej w BIP, odpowiednio będą stosowane zasady ochrony właściwe dla interpretacji indywidualnych..

Wydana interpretacja podatkowa nie jest bowiem wiążąca dla podatnika.

W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji chroni o­na wnioskodawcę m.in. przed określeniem czy ustaleniem zobowiązania podatkowego.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Tym samym nie znajdziemy rachunku bankowego takiego przedsiębiorcy.. Od interpretacji urzędowej można się odwołać, przy czym może o­na zostać zmieniona .Zdaniem podatnika potwierdzeniem słuszności jest dodatkowa interpretacja a contrario art. 21 ust.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Odstąpienie o uzasadnienia interpretacji nie jest możliwe jeżeli jest to interpretacja negatywna/niekorzystna dla podatnika..

Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek podatnika.

W sytuacji, gdy organ wyda interpretację na korzyść podatnika, to nie musi jej uzasadniać.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. organu jest następujące: Zgodnie z art. 17 ust.. Interpretacje indywidualne nie są wiążące dla organów podatkowych ale chronią podatników Przed 1 lipca 2007 r. na mocy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja prawa podatkowego nie była wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.. Problemem częściej jest to, że interpretacje są wzajemnie niespójne, a fiskus ma tendencje do zmiany zdania w danej sprawie.Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.. W przypadku zastosowania się do interpretacji, która została zmieniona:Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale są zwolnieni przedmiotowo czy też podmiotowo z podatku VAT nie będą odnotowani na białej liście.. Wydawane w 2019 roku interpretacje indywidualne dotyczące stawek VAT zgodnie z projektem wprowadzającym WIS..

Szczegóły znajdziesz poniżej.wiążąca interpretacja podatkowa.

Inaczej mówiąc, interpretacja indywidualna polega na tym, że przedsiębiorca we wniosku o interpretację opisuje stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe (np. działanie, jakie zamierza podjąć), zadaje .Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.. Taki stan prawny jest skutkiem wyroku TK z 11 maja 2004 r. (K 4/03), który uchylił art. 14 § 2 o.p. jako .Można również sprawdzić czy nie została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów.. Stanowisko tut.. Sądy podkreślają jednak, że interpretacja indywidualna zawsze musi być wydana w konkretnej sprawie, tj. musi posiadać cechy indywidualne.Interpretacja indywidualna jest specjalnym pismem, wydawanym w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy.. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. Czytaj w LEX: Zmiany w VAT na 2020 r. >Uwzględnienie interpretacji indywidualnej w określonej sprawie podatkowej, w tym skorzystanie z jej funkcji ochronnej, jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem jego czy organu kontrolującego.Już od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z nowej instytucji w podatku od towarów i usług, czyli wiążącej informacji stawkowej (WIS).. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.Biała lista podatników VAT..

Która data jest wiążąca dla możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej po raz pierwszy?

06.03.2020 Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).W odrębnym rozdziale 1a ordynacji podatkowej, zatytułowanym „Interpretacje prawa podatkowego" pomieszczono regulację, zgodnie z którą, mówiąc w skrócie, zarówno Minister Finansów, jak i organy podatkowe w zakresie podatków lokalnych, właściwe dla konkretnego wnioskodawcy (podatnika, płatnika, inkasenta, osoby trzeciej .1.. Nawet jeżeli wydana interpretacja w całości potwierdza stanowisko prawne podatnika, nie ma on obowiązku stosowania się do jej treści.Interpretacji ogólnych nie uznaje się za wiążące dla organów podatkowych.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Zastosowanie się do tego stanowiska, bez względu na to, czy jest ono prawidłowe, czy nie, nie może podatnikowi szkodzić (por. wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. Z założenia biała lista podatników jest wykazem, na którym znajdują się podatnicy VAT.. Taka interpretacja nie jest również wiążące ani dla przedsiębiorcy ani dla fiskusa, ale nie może szkodzić podatnikowi zastosowanie się do niej.. Opis działania formularza.. I niekoniecznie chodzi o to, jakie zdanie ma w danej sprawie fiskus.. Czy jest (.. )W zakresie przekazywania wiążących dla podatnika informacji co do stawki podatku, wniosek zastąpi ORD-IN oraz składane do GUS zapytania o właściwą klasyfikację towarów i usług.. Może się on do niej zastosować, ale nie musi.. Będzie to urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT.. Tym samym otrzymanie od fiskusa negatywnej interpretacji nie przesądza o tym, iż podatnik nie może postąpić inaczej, niż wynika to z tej interpretacji.Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) jest nową instytucją, która obok WIT-ów i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ma wspierać podatników w prawidłowym stosowaniu przepisów akcyzowych.Od 1 stycznia 2005 r. urząd skarbowy jest związany własną interpretacją prawa podatkowego wydaną na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta.. Wówczas zawsze musimy otrzymać do niej uzasadnienie, w którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje dlaczego nie zgadza się z naszym stanowiskiem i przedstawia prawidłowe stanowisko w sprawie.Pracodawca na podstawie korzystnej interpretacji indywidualnej przez dwa lata nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia finansowanego ze środków unijnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt