Podsumowanie pracy pedagoga szkolnego
Nagroda Prezydenta Miasta Lublin.. Podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Wiedza i Praktyka sp.. Poza tym podczas pracy w zespole uczniowie wzajemnie się od siebie uczą, lepiej się poznają.Propozycje wniosków do pracy w następnym roku szkolnym: wnioski do plany pracy szkoły.. Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym: Kształtowanie postaw prospołecznych: uczenie wzajemnej tolerancji, rozumienia potrzeb innych, a także umiejętności współpracy na zasadach koleżeństwa, przyjaźni i szacunku.. Podsumowanie pracy pedagoga na koniec roku szkolnego;Dokumentacja naszej pracy w dużej mierze jest wspólna z pedagogiem szkolnym, również podsumowanie pracy psychologa i pedagoga są nieco podobne, co wynika z bardzo podobnych zadań określonych w ustawie o pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dlatego też tworząc po raz pierwszy swoje sprawozdanie posiłkowałam się pomocą .Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planie pracy .. A tymczasem pod koniec każdego roku szkolnego nauczyciele jak mantrę powtarzają, że czeka ich jeszcze „nudne" i nie do końca potrzebne podsumowanie pracy szkoły przez dyrektora.Sprawozdanie z pracy koordynatora i zespołu do spraw bezpieczeństwa - 2017/2018 ..

... Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Obowiązki pedagoga szkolnego.. Praca grupowa pozwala na łatwiejszą integracje klasową.. co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę .Zalety pracy grupowej.. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, bezpośrednio po zajęciach dydaktycznych uczniów.. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Na bieżąco były one modyfikowane i dostosowywane do możliwości dziecka, efektywności metod oraz czasu poświęcanego przez dziecko na ćwiczenia w domu.Jesteś tutaj: Strona główna » Pedagog szkolny » Plan pracy pedagoga » Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.udzielanej uczniowi pomocy - tu zgodnie z intencją ustawodawcy przed opracowaniem przez dyrektora arkusza organizacyjnego placów ki na przyszły rok szkolny..

Nieodłącznym elementem mojej pracy jest współpraca z innymi nauczycielami.

Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na testy .Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące- W szkole pełnię funkcję pedagoga szkolnego.. Jeśli takich wytycznych nie ustalono, należy kierować się przede wszystkim zapisami zawartymi w planie pracy.Teczka pracy pedagoga szkolnego.. Nie ma jednolitych, zunifikowanych sposobów oceny efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej .podsumowanie pracy.. Nasze sukcesy.. Infolinia dla dzieci.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Szkolne Koło TPD; Kalendarz roku szkolnego; Projekt „Życie warte przeżycia - nauczyciele emeryci" Dziękujemy; Sport szkolny.. Oferta wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych.. Kontynuowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami w zakresie realizacji planu pracy pedagoga szkolnego.Podsumowanie pracy pedagoga za rok szkolny 2018/2019 463 Kolejny rok intensywnej pracy zbliża się ku końcowi..

Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.

Przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego; Przykładowe sprawozdania z pracy psychologa szkolnego; Pobierz darmowy ebook.. Ponad 1200 stron treści w wersji papierowej oraz dostępnej online.. Na początku każdego roku szkolnego pracujemy w zespołach opracowujących Program Profilaktyki i Plan Pracy Szkoły a w ciągu roku szkolnego w zespołach wychowawczych.Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Rok szkolny 2018/2019 to czas, w którym ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach prawa mające wpływ na pracę pedagoga szkolnego.Roczne sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty jego pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. wnioski do planu pracy pedagoga.. wnioski do pracy w ramach współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - 1 września, godz. 10.00 26 sierpnia 2020 Wyprawka pierwszoklasisty 21 sierpnia 2020 Informacja dla rodziców odnośnie podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im.Zajęcia terapeutyczne trwają 45 minut i odbywają się w gabinecie pedagoga szkolnego ( sala nar 6) 5..

: (22) 518 29 29, ...Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Terapia logopedyczna w II półroczu przebiegała wg indywidualnych programów terapii.. 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .Artykuł znajduje się w archiwum.. Pozwala uczniom rozwijać umiejętność podejmowania własnych decyzji z uwzględnieniem innych opinii i zdań.. Czas zatem pomyśleć o jego podsumowaniu.. Nasze sukcesy.. wnioski do ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki.. Spotkania metodyczne.. Uczy więc negocjacji.. Egzaminy zewnętrzne.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.Plan pracy psychologa na rok szkolny 2016/2017 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, priorytety dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017oraz wnioski i rekomendacje z realizacji zadań przez psychologaPodsumowanie terapii logopedycznej 2015/2016.. Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły.. Przygotowana specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi.. Czas rozliczyć się z tego, co było zaplanowane, a co zostało rzeczywiście wykonane, zweryfikować podejmowane działania, wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy.Podsumowanie pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2019/2020 19 Nadszedł czas, kiedy szkolny specjalista musi przeanalizować to, czym zajmował się przez ostatnie dziesięć miesięcy, wyciągnąć wnioski i podjąć zawodowo- -osobiste postanowienia.2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. Doradca metodyczny.. W I semestrze zrealizowałam następujące zadnia : 1.ZADNIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE : a).Stałe czuwanie nad prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów (wypełnianie w każdym miesiącu przez wychowawców klas Arkusze- INFORMACJA O KLASIE WGAROWICZE b).Wspieranie działania wychowawcze i opiekuńcze .Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Dyżur metodyczny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt