Scharakteryzuj budowę chemiczną i przestrzenną dna i rna
Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Budowa chemiczna i przestrzenna RNA ,DNA Rodzaje RNA 1 Zobacz odpowiedź aga1247 aga1247 Budowa RNA- cząsteczkę tworzy pojedynczy łańcuch polinukleotydowy.. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).. Genetyka jest najbardziej popularnym działem biologii.Jest to kod trójkowy (grupy trzech kolejnych nukleotydów w łańcuchu DNA wyznaczają jeden z aminokwasów budujących białka), bezprzecinkowy, nienakładający się, jednoznaczny, zdegenerowany, uniwersalny i kolinearny.. Strona | 3 .. Wymień miejsca występowania DNA w komórce prokariotycznej i eukariotycznej.. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.. (P) Scharakteryzuj przebieg replikacji.. Cząsteczka DNA jest podwójną spiralą (dwie nici polinukleotydowe skręcone wokół siebie).. Zbudowane jest z deoksyrybonukleotydów.Model budowy DNA, cechy budowy DNA, DNA ulega replikacji semikonserwatywnej, przebieg replikacji,podobieństwo DNA - dział z książki Biologia 2 zakres podst. J.Balerstet, Ewa Bartnik,W.Lewiński itd.. DNA ma postać heliksu (inaczej "podwójnej helisy").. rybosomowy RNA (rRNA) - łącznie z białkami buduje rybosomy, czyli miejsca syntezy białek..

Omów budowę przestrzenną komórki.

Budowa tRNA.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2.Odkrycie struktury DNA w 1953 roku, a także wykazanie istnienia RNA (co zasugerowało odkrycie rybozy w 1909 roku), stały się przełomem w nauce.. Opłacalo by się .. Opisz budowę chemiczną i strukturę przestrzenną DNA 2011-04-14 11:16:43; porównaj budowę DNA i RNA 2013-10-08 20:01:17;opisz ukształtowanie dna oceanu spokojnego 2011-01-06 21:39:31; Opisz elementy budowy dna oceanu 2010-03-15 16:16:12; Opisz rolę pępowiny.. βακτήριον baktērion "pałeczka, laseczka") - grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej.Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia.. Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów:Budowa przestrzenna RNA RNA są przeważnie jednoniciowe; wewnątrz ich cząsteczki mogą jednak występować krótkie odcinki dwuniciowe tworzące struktury tzw. „spinki do włosów".. Zakodowana w DNA w jądrze komórkowym informacja jest przesyłana do rybosomów w postaci związków nazywanych informacyjnym RNA.. Są to związki kwasu fosforowego, pięciowęglowego cukru - deoksyrybozy i jednej z 4 rodzajów zasad azotowych A, G, C, T .W pojedynczej nici DNA nukleotydy są ze sobą połączone wiązaniami kowalencyjnymi w ten sposób, że cząsteczki cukru są ułożone na zmianę z resztami .DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną..

Mitochondrium- omów jego budowę i funkcje.

Cząsteczki DNA w większości komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką ilością białek.. Na jedna dojrzałą cząsteczkę tRNA składa się z około 75 - 94 nukleotydów.. 2009-03-21 11:21:09Kwasy nukleinowe: Struktura chemiczna , budowa przestrzenna cząsteczek DNA i RNA, podstawowe funkcje kwasów nukleinowych, kod genetyczny, typy RNA i modyfikacje potranskrypcyjne Białka: Budowa chemiczna, struktura przestrzenna, funkcje, modyfikacje i ich role Informacja genetyczna: pojęcie genomu i genu, ekspresja genówPodstawowe reguły budowania DNA: - naprzeciw adeniny może znajdować się tylko tymina; - naprzeciw guaniny może znajdować się tylko cytozyna.. Kodon to grupa trzech kolejnych nukleotydów.. James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins otrzymali za odkrycie struktury DNA Nagrodę Nobla w 1962 r.Scharakteryzuj budowę DNA uwzględniając: skład nukleotydu, sposób łączenia nukleotydów w łańcuch polinukleotydowy, wiązania chemiczne oraz przestrzenną strukturę i regułę komplementarności.. (PP) Określ rodzaj wiązań chemicznych między zasadą a pentozą oraz pentozą a resztą kwasu foliowego.. Bakterie - omów ich rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka.. kwas dezoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych.U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów - bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów - w kapsydach.Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów .Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy)..

Fotosynteza - scharakteryzuj czynniki wpływające na jej przebieg.tRNA to RNA transportujące.

(PP) Wyjaśnij, jak rozumiesz polarność (biegunowość) łańcuchów pól nukleotydowych helisy DNA.. Struktury te powstają wskutek zwinięcia się łańcucha RNA oraz łączenia się par zasad azotowych między odcinkami komplementarnymi w obrębie jednej .Budowa DNA-DNA jest makrocząsteczką zbudowaną z deoksyrybonukleotydów (w skrócie - nukleotydów).. Fermentacja i jej rodzaje.. Komórki wszystkich organizmów na Ziemi .charakteryzuje budowę chemiczną i przestrzenną cząsteczki DNA i RNA porównuje budowę i rolę DNA z budową i rolą RNA rysuje schemat budowy nukleotydu oblicza procentową zawartość zasad azotowych w DNA rozróżnia zasady azotowe nazywa i wskazuje wiązania w czą-steczce DNA C C C C B B Komórka - podsta-wowa jed-nostka życia .DNA 2 nicie RNA 1 nić.. Występowanie w organizmach.. .Budowa przestrzenna DNA - podwójna helisa Model podwójnej helisy DNA został opracowany w 1953 r. przez Jamesa Watsona i Francisa Cricka na podstawie zdjęć rentgenowskich wykonanych przez Rosalind Franklin i Maurice'a Wilkinsa..

... Pod wpływem wielu czynników białka tracą swą ...Omów budowę chemiczną komórki.

Są to komórki bakterii.. Kwas rybonukleinowy (RNA)- przekazuje informacje z DNA do białka.Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z ang. deoxyribonucleic acid), daw.. W organizmie jest go 80%.. 0 ocen | na tak 0%.. Nukleotyd zbudowany jest z trzech składników: - cukier prosty(5 at.. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych, zwanych .analizuje przestrzenną strukturę DNA; .. w której porównasz budowę DNA i RNA.. Wszystkie procesy życiowe takie jak oddychanie, odżywianie, wydalanie potrzebne są komórkom nie po to aby mogły się odżywić, ale po to, by odżywić się mogło DNA i RNA.Białka, proteiny - wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 tys. do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi −CONH−.Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach.. 0 0 Odpowiedz.. Jego długość jest stosunkowo niewielka (80 nukleotydów).porównaj budowę DNA i RNA 2013-10-08 20:01:17 Opisz strukturę społeczeństwa średniowiecznego 2016-10-25 16:13:34 Opisz budowę białek:) 2009-01-04 18:08:13DNA - budowa chemiczna, wiązania, heliks, konformacje, badanie struktury, trójniciowe DNA.. Podobne pytania.. Zwiększanie się gęstości wody wywołane jej ochładzaniem jest przyczyną opadania chłodniejszych warstw na dno zbiornika i wypływania na powierzchnię warstw cieplejszych, lżejszych.. Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku mikrometrów).. 2012-06-02 19:30:02; Opisz budowę chemiczną i strukturę przestrzenną DNA 2011-04-14 11:16:43; opisz rolę roślinności wydmowej 2014-11-20 16:38:27; Opisz rolę aparatów szparkowych.. Scharakteryzuj budowę chemiczną i przestrzenną RNA.Budowa DNA; Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: 1.zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnych puryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); 2.cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; 3.reszty kwasu fosforowego (fosforanu).Powstaje stale na matrycy DNA i funkcjonuje w cytoplaźmie.. Zasady azotowe: DNA adenina cytozyna guanina tymina RNA adenina cytozyna guanina uracyl cukier DNA-deoksyryboza RNA ryboza funkcje: DNA DNA-przekazuje informację genetyczną z pokolenia na pokolenie w procesie replikacji Jest podstawowym nośnikiem informacji genetycznej.Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) stanowi nośnik informacji genetycznej organizmów, przekazywany (dziedziczony) z pokolenia na pokolenie.. Budowa tego kwasu nukleinowego została już dokładnie zbadana i opisana.. Prekursory tRNA są dużymi cząsteczkami powstającymi na matrycy DNA, a następnie ulegające skomplikowanym obróbkom.Bakterie (łac. bacteria, od gr.. Cechą charakterystyczną budowy komórek bakteryjnych jest brak otoczonych błoną organelli, takich jak jądro komórkowe czy .Scharakteryzuj budowę komórki.. Istotą genetyki jest badanie dziedziczności i związanej z nią zmienności organizmów..Komentarze

Brak komentarzy.