Specyfikacja techniczna instalacja klimatyzacji
Obmiar robót 8. stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przedmiotem zamówienia tj. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .. 1.3 Zakr es robót.. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń.. Zakres stosowania ST. Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, należySPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI CPV 45330000-9, 45331100-7, 45331230-7 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek usługowy Centrum Edukacji o funkcji kulturalno-Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadań dot.. Budynek jest wyposażony w instalację kontroli dostępu, sygnalizacji włamania oraz w system kamer CCTV.. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.. instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarz ędzu na os. Miel żyńskiego 5A..

Instalacja klimatyzacji SST 02.09.

Przedmiot ST 1.1.1.. Korytarze wspólne posiadają sufity modułowe w kolorze białym, z widocznym rastrem i oświetleniem modułowym oraz kratkami wentylacji i klimatyzacji .Specyfikacja techniczna stanowi cz ęść Dokumentacji Projektowej i nale ży ją stosowa ć podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1.. Klimatyzator typu split składa się z jednostki zewnętrznej (skraplacz) i jednostki wewnętrznej (parownika), połączonych ze sobą kablami elektrycznymi i przewodem freonowym z czynnikiem chłodniczym.. ST-01 Nazwa obiektu: Podkarpacki Urz ąd Wojewódzki w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.. 1.3 Zakres robót.. Zakres stosowania specyfikacji ST. 1.3.. Recepcja i hol windowy znajdują się na parterze.. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s ą wymagania techniczne dotycz ące wykonania i odbioru instalacjiSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI MIEJSCOWEJ.. 1.3 Zakres robót.. CPV 45331000-6 - Roboty montażowe - Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej sali głównej SST 02.10.. Zakres robót.. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dlaspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji- w02.08.06 nazwa obiektu: modernizacja pomieszczeŃ pododdziaŁu poŁoŻniczego szpitala wojewÓdzkiego im..

Charakterystyka techniczna robót zwi ązanych z wykonaniem instalacji.

Przepisy zwi ązane.. Wstęp.. Szkolna Działka nr 839/7 INWESTOR: KRUS CENTRALA ADRES: Al.. Zakres stosowania.. Wykonanie robót 6.. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.. wykonania instalacji klimatyzacji pomieszczeń: dyspozytorni i transformatorowni obiektu suszarni osadów zlokalizowanego przy ul.specyfikacja techniczna .. Spotykana jest w nowym budownictwie, jak również coraz więcej inwestorów decyduje się na jej montaż w już istniejących budynkach.Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych związanych zz instalacją klimatyzacji dla budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul.. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ązwiązanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji pomieszczeń budynku biurowego i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1; 71-123 Kliniska.. Przedmiot ST. m. kopernika w koszalinie zlokalizowanym w koszalinie przy ul.chaŁubiŃskiego 7. zamawiajĄcy: szpital wojewÓdzki w koszalinie ul.chaŁubiŃskiego 7INSTALACJA KLIMATYZACJI ST-O WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45213120 - 2 1..

Montaż klimatyzacji rozpoczynamy od rozpakowania urządzenia.

WST ĘP 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.. Szkolna Działka nr 839/7 INWESTOR: KRUS - CENTRALA ADRES: Al.. Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów Inwestor: Podkarpacki Urz ąd Wojewódzki Adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów Grupa robót:SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DO HALI SPORTOWEJ ORAZ CZ ĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Ul. Tenisowa 33, dz. nr: 1/1, obr ęb: Pogodno, j. ewidencyjna: m. Szczecin 71-066, Szczecin, ul. Tenisowa 33 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznejKlimatyzacja to kolejna instalacja, która staje się standardem w naszych domach.. Zakres rzeczowy obejmuje:SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331200 - 8 CPV 45331210 - 1 CVP 45331220 - 4 NAZWA INWESTYCJI: Budynek Placówki Terenowej KRUS ADRES INWESTYCJI: BIAŁOBRZEGI, ul.. Zakres robót Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacjiSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I KLIMATYZACJI Nazwa inwestycji: Remont budynku C Domu Studenckiego „Riwiera" Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12a Adres inwestycji: ul. Waryńskiego 12a, 00-631 Warszawa Inwestor: Politechnika WarszawskaSpecyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót..

Wykonaniem klimatyzacji miejscowej z funkcją wentylacji dla Sali Senatu 1.2.

Ostrożnie wyjmujemy obie jednostki i sprawdzamy, czy nie są uszkodzone.Specyfikacja Techniczna - Instalacja Klimatyzacji Spis tre ści - instalacja klimatyzacji 1.. Materiały i urz ądzenia 2.1.Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót" obejmuje wymagania dotycz ące realizacji wykonania instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach.. Materiały.. Niepodległo ści 1901 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania rysunków technicznych oraz oznaczenia urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylających, stosowane we wszystkich stadiach dokumentacji technicznej.dokumentacja zdjęciowa wraz z opisem (np. schemat, specyfikacja techniczna, itp.) jednostkowych urządzeń i elementów oraz całości instalacji HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) w budynkach ze stanowiskami pracy objętymi Projektem.Montaż klimatyzacji - jednostka wewnętrzna.. Niepodległości WARSZAWA Opracowała inż. Ewa Iwańczuk Witkowska Lublin, wrzesień 2006r.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA KLIMATYZACJI ST-1 Wspólny słownik zamówień CPV 45331200 - 8 CPV 45331220 - 4 CPV 45331221 - 1 CPV 45311100 - 1 NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Lublinie ADRES INWESTYCJI : 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1 INWESTOR :specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych - instalacja klimatyzacji projekt pn.: „projekt instalacji klimatyzacji w budynku uŻytkowym przy ul. bema 70 w warszawie w ramach zadania modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osÓb niepeŁnosprawnych.Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.. Włocławskiej 4 .. Specyfikacja niniejsza obejmuje: - montaż przewodów, urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji lokalnej - izolacje termiczne i zabezpieczenia ppoż.. Specyfikacja techniczna stanowi cz ęść Dokumentacji Projektowej i nale ży j ą stosowa ć podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV CPV CVP NAZWA INWESTYCJI: Budynek Placówki Terenowej KRUS ADRES INWESTYCJI: BIAŁOBRZEGI, ul. CPV 45331000-6 - Roboty montażowe - Instalacja wentylacji .Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt