Charakterystyka ucznia klasy 1
Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. .Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna (mocne i słabe strony ucznia) .. Wysoki, mocno zbudowany, niewątpliwie silny.. Uczniom klasy I nie sprawia żadnej różnicy to, czy nauczyciel uczynił im uwagę w cztery oczy, czy wobec całej klasy.. Program Edukacji Wczesnoszkolnej I etapu dla klas 1 - 3, Nowa Era, Warszawa 2003.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Zajęcia wyrównawcze Zajęcia grupowe Cały rok szkolny Wychowawca 1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności w nauce matematyki1.. Uczniowie mający trudności w nauce ( niepowodzenia szkolne ) : czynniki obiektywne ( długotrwała choroba, dysfunkcje, np. dysleksja, zab.. uczęszczająca na zajęcia Nazwiska i imiona uczniów SUKCESY UCZNIÓW.. UWAGI O KLASIE: 1) stopień i sposób realizacji programu .Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Ogólna charakterystyka ucznia zdolnego Uczniów zdolnych charakteryzuje: - w sferze poznawczej: Szybkość oraz szerszy zakres opanowywanej wiedzy, dobra pamięć Dobra umiejętność szukania związków i nietypowych skojarzeń, sięganie po dodatkowe informacje, swobodne kojarzenie faktów, tworzenie uogólnień, łatwośćOpis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości1..

Nazwa zajęć Liczba uczniów klasy.

Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. Cel główny programu: .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. System edukacji w Polsce oraz polski nauczyciel stają wciąż przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami.Autor: Jolanta Oskwarek 25 Paz 2007, 11:27 Kliknij: Generator opinii o uczniu Czasem trzeba ucznia skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Większa część klasy nie przysparza żadnych problemów, ale jest też grupa uczniów, którzy sprawiają kłopoty dydaktyczne i wychowawcze.Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Mają duży potencjał możliwości, są aktywni i dosyć dobrze zorganizowani.. 3.Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: .. imię i nazwisko ucznia temat konkursu etap miejsce organizator konkursu nauczyciel przygotowujący .. Decyzję taką może podjąć rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opiniiMetody i formy nauczania - podział i charakterystyka .. uczniów także od racjonalnego wiązania pokazu z objaśnieniami słownymi oraz w klasach wyższych z dyskusją.. Z wyższością odnosi się do młodszych kolegów, stawia im ostre warunki..

Dla uczniów klasy III i IV stanowi to ogromną różnicę.

Wiadomo, że rozwój w latach dziecięcych odbywa się bardzo szybko.. 18 201 56 33Alibaba - uczeń klasy jedenastej, należący do słynnej w swoim czasie grupy czwororęcznych.. B. Jasińska, I. Jóźwik: Szkolny System Oceniania, klasy 1 - 3, Juka, War-szawa 2000.. Duże znaczenie w tym procesie zajmuje szkoła.Charakterystyka ucznia w klasie 1 powinna odzwierciedlać, w jaki sposób dziecko przystosowało się do nowej szkoły, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby proces ten przebiegał z większą skutecznością.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.. Jego treść musi nawiązywać do posiadanego przez uczniów doświadczenia, rozszerzając je i zarazem wzbogacając o nowe elementy.. Dlatego ważne jest, aby zauważyć wszystkie zmiany, które zdarzają się z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju.. Odnosząc się do przyczyn niepowodzeń szkolnych, .Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Klasa IIIc ..

Identyfikacja problemu Od września jestem wychowawcą klasy I c.

Jest to liczna grupa, bo uczęszcza do niej 28 uczniów.. Zalecenia: stymulowanie rozwoju poznawczego, usprawnianie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej, doskonalenie kompetencji społecznych, kształtowanie umiejętności szkolnych przydatnych w życiu codziennym.Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .WARUNKI NIEPROMOWANIA UCZNIA KLAS I-III czyli szczegółowy opis „szczególnego przypadku" wspomnianego w rozporządzeniu MEN z dn 30.04.2007 ze zmianami ostatnimi z dn10.12.2012 Dz.U.Nr83poz.562 z późniejszymi zmianami (§ 20 pkt 9).. Program Nauczania Zintegrowanego w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej, Juka, Warszawa 1999.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Wielu uczniów zapisało się na zajęcia taneczne, prowadzone w GOK-u, kilku chłopców uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka nożna).Szkoła podstawowa: charakterystyka na ucznia klasy 1.. Uczeń klasy dziesiątej, prymus.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust..

Nagany udzielane wobec całej klasy, przeżywają oni o wiele silniej.

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI UCZNIA Rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych i ich uwarunkowania Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności wProgram rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej Czas realizacji programu: pierwszy etap edukacyjny.. Uczniowie brali udział w spotkaniach organizowanych w szkole dotyczących działań profilaktycznych.. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI .CHARAKTERYSTYKA UCZNIA SŁABEGO Przystępując do charakteryzowania ucznia słabego , należy uświadomić .. osobowościowych i fizycznych ucznia.. Imię i nazwisko wychowawcy.. 2.I.. 1.Czynnikiem warunkującym wyniki pracy dydaktycznej, jest niewątpliwie .. pogłębianiu się pozycji ucznia słabego na tle klasy.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Z klasą stale prowadzę rozmowy indywidualne i grupowe, pozostaję w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicami uczniów.. - liczba uczniów uczestniczących w .. 4 pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie .Uczniowie dyslektyczni w klasach starszych mogą mieć trudności w zakresie wielu przedmiotów, a zwłaszcza matematyki, (geometria), geografii, języków obcych, zajęć plastycznych, ćwiczeń fizycznych i we wszystkich przypadkach wymagających samodzielnego czytania tekstu lub samodzielnego pisania.Powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju, osiągnięciami ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia dziecka.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.. Jako wychowawca masz wtedy obowiązek przedstawić opinię o uczniu.6 III.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Wymaga od nich bezwzględnego podporządkowania się, grozi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt