Logarytmiczna charakterystyka fazowa
Charakterystyki częstotliwościowe w praktyce można uzyskać dokonując pomiaru na wyjściu układu, na którego wejściu podano sygnał harmoniczny, odpowiednio przy tym .Rys.. Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową.. Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości.Charakterystyka amplitudowo-fazowa obiektu (układu, elementu) jest wykresem transmitancji widmowej obiektu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej o współrzędnych prostokątnych Re{G(jω)}, Im{G(jω)} lub współrzędnych biegunowych G(jω), ϕ(ω) Logarytmiczne charakterystyki częstotliwościowe:Charakterystyki logarytmiczne dosy ć cz ęsto nazywane s ą charakterystykami Bodego, a charakterystyka amplitudowo-fazowa - charakterystyk ą Nyquist'a.. Charakterystyki elementu proporcjonalnego 13 + p. Rys.6 Charakterystyka fazowa wzmacniacza, na obu osiach wykresu zastosowano podziałkę liniową.. Charakterystyki elementu bezinercyjnego: a) skokowa, b) amplitudowo-fazowa, c) logarytmiczna amplitudowa, d) logarytmiczna fazowa2 Charakterystyka amplitudowo-fazowa elementu bezinercyjnego jest punktem położonym dla k>0 na dodatniej, a dla k<0 na ujemnej półosi liczb rzeczywistych (rys.2b).. Wyliczenie wzmocnienia dla daje nam przybliżone wzmocnienie od do .Charakterystyka logarytmiczna fazowa ()[stopnie], k - nieistotne Charakterystyka amplitudowa A(), k>1, k=100 Charakterystyka logarytmiczna Lm(), k=100 2..

Logarytmiczna charakterystyka amplitudowa ...Ch-ka amplitudowo - fazowa.

charakterystyka logarytmiczna potencjomteru, Charakterystyka logarytmiczna, Wyznaczanie charakterystyki logarytmicznejLogarytmiczna charakterystyka amplitudowa.. Charakterystyki Bodego Wyróżnia się dwie zasadnicze charakterystyki częstotliwościowe wyznaczone w skali loga-rytmicznej: • logarytmiczna charakterystyka amplitudowa - przedstawiająca logarytmiczny modułAutomatyka Wykład 7 Charakterystyki częstotliwościowe Amplitudowo-fazowe, Logarytmiczne: amplitudowa i fazowa.. Wykonanie ćwiczenia.. .Charakterystyka fazowa w elektronice oraz przetwarzaniu sygnałów, to wykres argumentu zespolonej transmitancji widmowej układu LTI (np. wzmacniacza lub filtru) w funkcji częstotliwości lub pulsacji.. Charakterystyka fazowa obrazuje, jak układ zmienia widmo fazowe sygnału, który przez niego przechodzi.Inaczej mówiąc, charakterystyka fazowa pokazuje jak układ zmienia fazę .Rys 1.. Teoria sterowania Wykład 7 Charakterystyki częstotliwościowe Charakterystyka amplitudowo-fazowa obiektu (układu, elementu) jest wykresem transmitancji widmowej obiektu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej o współrzędnych prostokątnych Re{G(j )}, Im{G(j )} lub .Przesunięcie fazowe przy tej częstotliwości wynosi +45̊..

Charakterystyka amplitudowo‐fazowa elementu proporcjonalnego.

Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Charakterystyka Bodego, charakterystyka częstotliwościowa logarytmiczna - w teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu).. Człony złożone - przykład analizy Analiza członu złożonego zostanie przeprowadzona na przykładzie układu automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego.. .Charakterystyka Bodego, charakterystyka częstotliwościowa logarytmiczna - w teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu).. Czy taki zapis jest równoważny?Charakterystyka Bodego, charakterystyka częstotliwościowa logarytmiczna - w teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu).. Charakterystyki amplitudowo-fazowe członu oscylacyjnego .A dlaczego na charakterystyce logarytmicznej amplitudowej elementu całkującego mam już samą pulsację, a nie iloraz?.

Charakterystyki logarytmiczne amplitudowa (a) i fazowa (b) elementu proporcjonalnego.

Tak jak w przypadku filtru dolnoprzepustowego, charakterystykę amplitudową w skali logarytmicznej można łatwo skonstruować w na podstawie asymptot.. W czasie ćwiczenia należy wykonać komplety charakterystyk amplitudowo-fazowych oraz logarytmicznych modułu i fazy dla każdego z obiektów rozważanych w poprzednim ćwiczeniu.KSUD Charakterystyki podstawowych członów dynamicznych Rys 2.1 Charakterystyka amplitudowo-fazowa (Nyquista) 2.2.2.. Witam serdecznie, Charakterystyka amplitudowo-fazowa lub inaczej nazywaną zespoloną ch-ką częstotliwościową, lub wykresem transmitancji widmowej.Wykres ten jest miejscem geometrycznych końców wektorów, których długość reprezentuje stosunek amplitud odpowiedzi do wymuszenia, a kąt - przesunięcie fazowe.Rys.. Nale Ŝy rozró Ŝnia ć wszystkie nazwy charakterystyk, gdy Ŝ stosowane s ą one zamiennie, a wykre ślenie charakterystyki (nawet poprawnej), ale innej ni Ŝ .Logarytmiczna charakterystyka amplitudy członu oscylacyjnego jest równa: (ω) 20 log ( ω 20 log 20 log( ω2 ) 20 log (ω2 ω2 )2 (2 ξω ω)2 M = K j = k + n − n − + n. (II.4) Logarytmiczna charakterystyka fazy: 2 2 2 ( ) ω ω ξωω ω − Φ = − n arctg n. (II.5) Rys. II.1.. Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową.. Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości.Logarytmiczna charakterystyka fazowa L( ) 20logM ( ) ( ) Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych 12 u 0, y 0 - składowe stałe sygnałów, f - częstotliwość [Hz] ; 2 f 2 f Z S S Z..

Rys.5 Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza, na osi x podziałka liniowa, na osi y podziałka logarytmiczna.

4 Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza, na obu osiach wykresu zastosowano podziałkę logarytmiczną.. W praktyce najczęściej korzysta się z charakterystyki częstotliwościowej, która tak jak rys.2,charakterystyka amplitudowo-fazowa tzw. wykres Nyquista, logarytmiczna charakterystyka amplitudowa i fazowa (wykres Bode'a) logarytmiczna charakterystyka amplitudowo- fazowa (wykres Blacka) dr inż. Jakub Możaryn Podstawy AutomatykiRys.2.. Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową.. Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości.Krótka instrukcja rysowania charakterystyki wzmocnienia Bodego dla prostych transmitancji: Przekształcić G(s) do Rozwiąż dla zera G(0) = A i narysuj linię poziomą ( nachylenie 0dB/dek ) dla wyliczonej wartości po lewej stronie ( jest nieskończenie daleko w lewo ponieważ skala logarytmiczna nigdy nie dochodzi do zera).. Przecież omega s = 1/T, nadal nie rozumiem dlaczego przy charakterystyce logarytmicznej elementu inercyjnego widnieje ten iloraz na osi odciętych.. Charakterystyki powstają naUWAGA: W przypadku charakterystyki amplitudowo-fazowej obiektu całkującego skalowanie jest konieczne!. Charakterystyki częstotliwościowe zwykle są wyznaczane dla szerokich zakresów częstotliwości więc na osi ω stosowana skala logarytmiczna.. Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową.. Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości.- charakterystyka fazowa ϕ(ω), - logarytmiczna charakterystyka modułu M(ω) =20lgA(ω), - dlogarytmiczna charakterystyka amplitudowo-fazowa M(ϕ).. k Im[G(j ω) ] Re[G(jω) ] Lm(ω)Postać charakterystyki częstotliwościowej amplitudowo-fazowej (rys.3) przedstawiona na płaszczyźnie zmiennej zespolonej (nazywanej też płaszczyzną ( ) , mającej osie rzeczywistą i urojoną, nazywa się wykresem Nyquista.. Automatyka Wykład 7 Charakterystyki częstotliwościowe Charakterystyka amplitudowo-fazowa obiektu (układu, elementu) jest wykresem transmitancji widmowej obiektu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej o współrzędnych prostokątnych Re{G(j )}, Im{G(j )} lub współrzędnych .Charakterystyka Bodego, charakterystyka częstotliwościowa logarytmiczna - w teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt