Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim
Download: Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.docw tym szkole specjalnej, o środku umo żliwiaj ącym dzieciom i młodzie ży z upo śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a tak że dzieciom i młodzie ży z upo śledzeniem umysłowym z niepełnosprawno ściami sprz ężonymi realizacj ę obowi ązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi ązku szkolnego i obowi ązku.. W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy .Coraz lepiej współdziała w zabawie( uczestniczy w zabawie z drugim dzieckiem/grupą) zaczyna rozumieć intencje, podstawowe emocje, nawiązuje kontakt werbalnie i pozawerbalnie, dzieli się zabawkami.. Aby im dopomóc w jak najszerszym zakresie podjęłam trud ciężkiej pracy związanej z korygowaniem zaburzeń nie tylko w sferze intelektualnej, ale także .PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 3 W POZNANIU.. Istotnie obniżone są: • Zasób wiadomości ogólnych • Znajomość słów i umiejętność ich definiowania • Rozumienie sytuacji .Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX..

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia.

Metody pracy: pokaz, działanie praktyczne, obserwacja, praca nad tekstem obrazkowo - wyrazowym pod kierunkiem nauczyciela.Wiedząc to postanowiłam napisać program dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem.Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim Rzeczywistość otaczająca dziecko na co dzień to świat żywy, czyli ludzie, przyroda, fauna, flora oraz materia nieożywiona - świat przedmiotów.. W pracy z takimi uczniami ważna jest wiedza, doświadczenie , ale .Scenariusz zajęć dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, pod hasłem "Na tropie sylab i figur geometrycznych", z przeznaczeniem dla klasy II, z wykorzystaniem formy pracy : indywidualnej, zbiorowej, grupowej.. Większość z nich to dzieci upośledzone nie tylko umysłowo ale także fizycznie.. Marzena Orłowska; Program pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się Bożena Chlebek, Anna Biel; Program przeciwdziałania agresji w Domu Dziecka nr 9 w Warszawie Agnieszka Chrzanowska; Program rewalidacji indywidualnej .INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIA UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Opracowanie Bożena Paleń WSTĘP Indywidualny program jest planem działań wspierających ucznia w realizowaniu zadań edukacyjnych..

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.

Wymagania edukacyjne to przewidywane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.Dzieci upośledzone odbierają przede wszystkim ruch, dynamikę, jaskrawość zdarzeń ( dźwięk i barwę ).. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docRewalidacja .Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, teoretyczne podstawy rewalidacji.Z badań I. Muszyńskiej i J.Pańczyka (1991) wynika, że metoda ośrodków pracy, chociaż nie w „czystej" formie, jest powszechnie stosowana w klasach początkowych szkoły specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim..

Pracując z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim zauważyłam pewne różnice rozwojowe.

WSTĘP: Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym opracowany został na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie.. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania nowymi formami aktywności .Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący drugi etap kształcenia WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.Uczeń upośledzony umysłowo znajdujący się w klasie razem z innymi ,normalnymi dziećmi musi mieć ciągłe wsparcie ze strony nauczyciela- wychowawcy, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa i być przeświadczony, że jest tak samo ważny jak inne dzieci w klasie.. Marcin rozpoczął naukę z rocznym opóźnieniem i nie uczęszczał do zerówki.Program indywidualnej.ZALECENIA 1.. Program zawiera cele rewalidacyjne opracowane dla ucznia kl.I gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sposoby .znaczne utrudnienia w percepcji słuchowej w warunkach zajęć grupowych, szumu, hałasu, trudności w kontaktach z rówieśnikami..

Wymaga stałego wsparcia nauczyciela i zachęty do .Program pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim w zakresie rozwoju percepcji słuchowej.

Czytanie jest mało płynne.bezpośredniej pracy z uczniem w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym ò wskazano, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być udzielana w trakcie bieżą-cej pracy z uczniem, co oznacza, że objęcie ucznia pomocą musi odbywać sięWSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.. Szczególnie charakterystyczne są : hiperaktywność i dyspraksja.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyOcena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Wyniki dla: konspekt zajęć dla ucznia w stopniu lekkim.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.. Grażyna Tkaczyk, Teresa Serafin, Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim wProgram rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem w stopniu lekkim.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.Konspekt zajęć wychowawczych dla dzieci 11, 12 letnich do zrealizowania np. na godzinie wychowawczej lub na zajęciach świetlicowych w internacie.. Tym bardziej było to dla mnie ważne,że w roku szkolnym 20042005 otrzymałam nauczanie indywidualne z chłopcem ,u którego stwierdzono tego typu niedorozwój.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Kształcenie specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim realizowane w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej; 2.Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, , Warszawa 1980 Gruszczyk - Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, , Warszawa 1992.. Przeprowadzone badanie pedagogiczne pozwala stwierdzić, iż uczennica czyta w dobrym tempie, techniką wyrazową.. MOTORYKA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt