Pojęcie jakości i rola zarządzania jakością
Przykładem metod są: QFD (ang.Czym jest jakość i jak ją rozumieć, cechy jakości oraz jej relatywizm.. Japonia wysunęła się na czołowe miejsce w zarządzaniu jakością już w latach 50. i pozostaje ona do tej pory liderem w produkcji wyrobów najwyższej jakości.. Jakość definiowana jest — według normy ISO 8402—1986 jako ogół cech i właściwości produktu lub usługi, które decydują o zdolności zaspokojenia potrzeb zadeklarowanych lub domyślnych.Książki: Zarządzanie jakością w Księgarni Internetowej PWN.. Jakość i jej postrzeganie Jakość przestała być synonimem luksusu a stała się wyzwaniem rzuconym przez dyktatEwolucja pojęcia jakości w statystyce publicznej przed i po transformacji gospodarczej.. Jest to czwarty etap rozwoju koncepcji jakości po: kontroli jakości, sterowaniu jakością i zapewnieniu jakości.Mówiąc o zarządzaniu jakością należy najpierw zwrócić uwagę na wkład Japończyków na jego rozwój.. Istota i zakres jakości Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje nowych rozwiązań.. Zarządzanie jakością w .Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojeciem kryje się wszystko to co ma zwiazek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi, mającymi wpływ na postrzeganie przez klienta określonego wyorbu.usługi.. Pojęcie „zarządzanie zasobami ludzkimi" 1 Zob..

Wprowadzenie do problematyki jakości.

Metody zarządzania jakością - charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem postępowania przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością, oddziaływanie na jakość jest średnioterminowe, pozwala kształtować jakość projektową i jakość wykonania.. Rada ds. Zarządzania Logistycznego przyjęła następującą definicję: "jakość w logistyce oznacza spełnienie przez firmę uzgodnionych z klientem jego wymagań i oczekiwań w odniesieniu do następujących cech obsługi:Postrzeganie jakości produktów uległo transformacji na przestrzeni XIX i XX w., przechodząc przez cztery fazy rozwoju: inspekcję jakości, statystyczne sterowanie jakością, zapewnienie jakości oraz zarządzanie jakością [D.A.. Zaprezentowano rys historyczny rozwoju zarządzania jakością, położono nacisk na wyjaśnienie istoty zarządzania jakością we współczesnym świecie - jest nią ustawiczne doskonalenie i dążenie do cią-głej poprawy.2..

Znaczenie jakości we współczesnej gospodarce.

Jeżeli nie ma użytkownika, to nie ma również sądu (A. Kiliński 1979, s. 13).Zarządzanie jakością jest podejściem, które dąży do doskonalenia efektywności i elastyczności organizacji w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta.. Total Quality Management, TQM) - rodzaj filozofii zarządzania jakością, bazującej na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa.. System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo podstawy zarządzania jakością * pojęcia i definicje dotyczące jakości * czym jest system zarządzania jakością (SZJ) * normy i wytyczne * normy ISO serii 9000 * perspektywa - jeszcze lepiej niż ISO* zrozumienie organizacji i jej kontekstu* zrozumienie .1/17 MODUŁ I Pojęcia podstawowe.. Popraw jej zainteresowane powinny by take inne podmioty, poczwszy od władz centralnych,W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcia związane z jakością, zarządza-niem oraz zarządzaniem jakością.. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami1 УДК FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie funkcje i role pełnią systemy zarządzania jakością w organizacjach.. ].Sprawność w dziedzinie zarządzania jakością będzie się zatem odnosiła do kreowania polityk i celów w odniesieniu do kwestii jakości, tworzenia warunków oraz mechanizmów dla ich realizacji, monitorowania uzyskiwanych rezultatów, a także podejmowania niezbędnych działań doskonalących..

Istota i zakres jakości 11 1.

Audit jakości to usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia .10 Zarządzanie jakością.Teoria i praktyka tymczasowo), większości pracowników nie gwarantuje się odpowiednich wa-runków socjalnych… Mimo to działa sprawnie i wielu dyrektorów uważa goI.. Kwestie te opisane zostały w formie zasad .Kwestię jakości w opiece zdrowotnej regulują przepisy ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie 5 czerwca 2009 r.Określa ona zasady i tryb udzielania akredytacji, która ma potwierdzić, czy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych spełnia standardy dotyczące właściwego udzielania opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania tego podmiotu.Podstawowe pojęcia w zarządzaniu jakością - SZJ (cz. 3) e-Administracja - Zarządzanie Sob, 13 sie 2011 Wpisany przez BL Czym są audity jakości?. Definiowanie pojęcia jakości Do dnia dzisiejszego powstało szereg ujęć definicyjnych jak i po-dejść do definiowania jakości.. Jakość wykonania, nazywana również jakością uzyskania, jakością produkcji, jakością zdolno ści, jest miar ą zgodno ści gotowego produktu z wcze śniej zaplanowa-ną i ustaloną normą, standardem, specyfi kacją.Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 1..

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - (84 godz.) 1.

Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, − ISO 19011:2002 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarzą- dzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, − ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością .. ️ Wszystkie książki i multimedia z kategorii Zarządzanie jakością w atrakcyjnych cenach.. Jakość w cyklu życia produktu W literaturze przedmiotu, mo żna znale źć stwierdzenie, że rodzaj jako ści powi-nien si ę zmienia ć równocze śnie z przemieszczaniem si ę, pomi ędzy poszczególny-Wszystko o ISO 9001, szkolenia, oferty pracy, artykuły.. Sprawdź ofertę!408 Agnieszka Piasecka − ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, − ISO 9004:2009 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organi- zacji.. Samo pojęcie jakości powiązanej z doskonałością zostało wprowadzone do filozofii przez Platona, który stwierdził porównując jakość do piękna, że jest ona sądem wartościującym, wyrażonym przez użytkownika.. Wykorzystuje ono w tym celu funkcje zarządzania w całym przedsiębiorstwie.. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie .TS 157 - standard zarządzania jakością dostaw w przemyśle lotniczym; ISO 9001:2008 Wymagania systemu zarządzania jakością; ISO 9000:2000 Pojęcia i definicje systemu zarządzania jakością.. Tworzenie jakości to długotrwały proces obejmujący wiele obszarów, w tym świadomość ludzką, aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne.. Porówna j oferty szkoleń dla audytorów, pełnomocników ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001.Pojęcie jakości i proces zapewniania jakości w logistyce Pojęcie jakości definiowane jest na wiele sposobów.. (Księga Jakości, proces, procedura, instrukcja, system jakości) ISO 45000 - systemy zarządzania w laboratoriach, w tym:Znaczenie i rola jakoci w usługach medycznych nie dotyczy tylko i wyłcznie samych pla- cówek słuby zdrowia, pracowników słuby zdrowia czy klientów tych placówek - pacjentów.. Warto zauważyć, że „współczesne defini-cje encyklopedyczne rozpatrują pojęcie jakości głównie w kategoriachZatem jakość jako pojęcie interdyscyplinarne, funkcjonuje na wielu szczeblach działalności ludzkiej, obejmującej jakość wyrobu, usługi, pracy i życia.. Dzięki uznaniu jakości, jako najważniejszego czynnika w działaniu strategicznym, Japonia zdominowała rynki na .wdrażania systemów zarządzania jakością oraz efektywnego ich wyko-rzystania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt