Umowa spedycji charakterystyka
Umowa spedycji jest umową zawieraną między zleceniodawcą a spedytorem - osobą, która świadczy usługi spedycyjne (zleceniobiorcą).Umowa spedycji jest regulowana przez art. 794-804 kodeksu cywilnego.. Wynagrodzenie jednak może wynikać również z .. Ponieważ stosowanie tego wzorca przez spedytorów jest coraz częstsze, warto się z … Czytaj dalej →Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym.. KC reguluje jedynie pojęcie umowy spedycji, możemy zatem jedynie pośrednio wywodzić, czym w istocie jest spedycja.7.2.. Umowy w transporcie i w spedycji:Umowa przechowania nie występuje zbyt często w obrocie prawnym.. Obowiązki spedytora: - jest zobowiązany dopilnować aby opłaty naliczane klientowi były poprawne - w przypadku wystąpienia straty scedować prawa na zleceniodawcę albo dochodzić tych strat - zakaz wykorzystywania przez spedytora rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy do swoich .Charakterystyka umowy spedycji Umowa spedycji zaliczana jest do kategorii umów o świadczenie usług, 1 a przedmiotem umowy spedycji jest dokonywanie przez spedytora czynności spedycyjnych na rzecz zleceniodawcy.Umowa spedycji i jej charakterystyka 3.3.. Jest umową nazwaną - została uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 853-859(9) k.c.).. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.Charakterystyka rodzajów spedycji; Prawne ramy funkcjonowania transportu osób i dóbr; Transport w łańcuchu dostaw; Giełda transportowa w transporcie; Zasady odpowiedzialności w transporcie i spedycji..

Umowa spedycji - definicja.

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe.Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu krajowego i zagranicznego.. Osoba obsadzona na tym stanowisku przyjmuje zlecenia od klientów, opracowuje ofertę i negocjuje warunki przewozu.. Warunki rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie wykonywania transportu i spedycji.. Każda ze stron doskonale zna zatem moment zakończenia umowy.Transport Morski to usługa polegająca na transporcie wodą towarów (luzem, jako drobnica, w kontenerach) statkami typu:drobnicowiec, kontenerowiec, masowiec.3.. CIM - Międzynarodowa Konwencja o Przewozie Towarów Kolejami.. Zlecenia spedycyjne sporządzane są na ujednoliconych standartowych formularzach dostosowanych do formy zgłoszenia celnego SAD.. Umowa spedycji a umowa przewozu - podstawowe różnice b. Charakterystyka umowy spedycji, elementy przedmiotowo istotne, c.. Międzynarodowy List Przewozowy CIM stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz drogą kolejową.Umowa składu jest umową, przez którą przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych..

Umowa spedycji: a.

Panuje niemal powszechne przekonanie, że firma, która sama nie przewozi towarów, lecz zleca to innym, to spedytor, a cała reszta - to przewoźnicy.Zobacz pracę na temat Transport jako element spedycji międzynarodowej na przykładzie działalności małych przedsiębiorstw transportu drogowego.. Zlecenie spedycyjne.. Umowa spedycji jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 794- 804 k. c., przy czym przepisy Kodeksu cywilnego mają charakter posiłkowy.. Bardziej szczegółowoUmowa przewozu - umowa polegająca na tym, że jedna z jej stron - przewoźnik - zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, druga strona - do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia.. Spedycja to zarządzanie i zorganizowanie wszystkich czynności związanych z przesyłaniem rzeczy, które ma służyć bezpiecznemu i efektywnemu dostarczeniu przesyłki we wskazane miejsce.. Konwencje, umowy, regulaminy dotyczace działalności spedytora 3.4.. (zobacz: art. 795 k. - stosuje się je tylko wtedy, kiedy ta umowa nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.Ćwiczenia ze spedycji - Umowa spedycji, dr Adam Salomon Strona 1 z 6 Charakterystyka umowy spedycji Umowa spedycji zaliczana jest do kategorii umów o świadczenie usług,1 a przedmiotem umowy spedycji jest dokonywanie przez spedytora czynności spedycyjnych na rzecz zleceniodawcy.2 Zleceniodawcą może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, lecz nie powinien być nią np. przewoźnik .ZNACZNIKI: Charakterystyka spedycji > Czym zajmuje się spedycja > Spedytor > Firmy spedycyjne > Spedycja właściwa > Spedycja krajowa, międzynarodowa > Spedycja gałęziowa i intermodalna > Spedycja morska, lotnicza, kolejowa, samochodową, żeglugi śródloądowejUmowa spedycji - umowa polegająca na tym, że jedna z jej stron - spedytor zobowiązuje się do wykonania różnego rodzaju usług związanych z przewozem w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, np. do wysłania lub odbioru przesyłki, druga strona - do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia.CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Spedytor to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie przewozów, zleconych przez klientów..

Zasadą jest, że umowa przechowania jest umową odpłatną.

Umowa spedycji jest umową o świadczenie usług oraz umową nazwaną, została uregulowana w art. 794-804 k.c.. Odpowiedzialność spedytora, wyłączenie odpowiedzialności spedytora, zakres odpowiedzialności f.Wymień główne prawa i obowiązki wynikające z umowy spedycji.. Najczęściej w zawieramy ją oddając płaszcz do szatni w teatrze.. W zakres spedycji wchodzi więc m.in. przechowywanie i przetwarzanie dokumentów związanych z przesyłką, zlecenie składu i przechowania, przepakowania, załadunku, ubezpieczenia .3.. Umowê spedycji uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ otrzymania przez spedytora zlecenia spedycyjnego, je¿eli jego postanowienia, wraz z poprzedzaj¹c¹ wp³yw zlecenia i wi¹¿¹c¹ w chwili jego z³o¿enia ofert¹ spedytora, przewiduj¹ wszystkie istotne postanowienia umowy spedycji.. Materiał dodatkowy: Charakterystyka umowy spedycji [pdf, 644 KB] Ćwiczenia 03 (11.03).Co to jest spedycja i dlaczego jest mylnie pojmowana.. Umowa o pracę na czas określony.. Aby więc umowa składu mogła być za taką uznawana, muszą się w niej znaleźć następujące elementy:Na zajęcia należy także przynieść: treść Kodeksu Cywilnego dotyczącą spedycji [pdf, 317 KB] i oba przykłady umowy spedycji: Przykład 1 umowy spedycji [doc, 31,5 KB], Przykład 2 umowy spedycji [doc, 34,5 KB].. Ze względu na sposób przewozu rozróżniamy dokumenty przewozowe w transporcie morskim, śródlądowym, lądowym oraz .Modelowe zlecenie transportowe zawiera krótki opis towaru, czyli co chcemy przetransportować, w jakiej ilości (palet, skrzyń, hoboków itd.).

Ustawy i formuly handlowe w pracy spedytoraUmowa spedycji - WZÓR UMOWY.

i o jakiej wielkość (waga, niekiedy objętość).. Odpowiedzialność spedytora, wyłączenie odpowiedzialności spedytora, zakres odpowiedzialności f.SPEDYCJA .. Spedytor organizuje także formalną stronę planowanych przewozów - przygotowuje niezbędną dokumentację .Ćwiczenia ze spedycji Umowa spedycji, dr Adam Salomon.. Powinny być wypełnione zgodnie z warunkami kontraktu oraz z warunkami akredytury, jeżeli taka forma płatności ma zastosowanie.Do tej pory z resztą ani w Kodeksie Cywilnym, ani w ustawie o transporcie drogowym nie ma ścisłej definicji spedycji.. Umowa spedycji: a.. Zastosowanie do niej mają również przepisy umowy zlecenia oraz przewozu, jeśli spedytor świadczy taką usługę.. Charakterystyka umowy spedycji Umowa spedycji zaliczana jest do kategorii umów o świadczenie usług, 1 a przedmiotem umowy spedycji jest dokonywanie przez spedytora czynności spedycyjnych na rzecz zleceniodawcy.. Strony umowy d.. W innym przypadku do zawarcia umowyW 2010 r. Polska Izba Spedycji i Logistyki opracowała kolejną wersję (poprzednią stworzono w 2002 r.) Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych - wzorca umownego mającego zastosowanie przy umowach spedycji.. Należy do kategorii umów o świadczenie usług; jej celem jest dowiezienie osoby lub rzeczy do miejsca przeznaczenia w określonym czasie.Zlecenie przyjęte przez spedytora jest dowodem zawarcia umowy spedycji.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Umowa spedycji a umowa przewozu - podstawowe różnice b. Charakterystyka umowy spedycji, elementy przedmiotowo istotne, c.. Prawa i obowiązki stron umowy e.. Prawa i obowiązki stron umowy e..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt