Charakterystyka poezji polskiego baroku
Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.. Wszystko przez sarmatyzm - symbol wolności i zarazem polskie przekleństwo.. Stworzył on cykl sonetów, które ukazywały wewnętrzne rozerwanie człowieka, pomiędzy ciałem a duszą.. W polskiej historii .Barok to wiek srebrny.. Brak ocen 11 marca 2020 0 Przez admin .. (2/2) Polska literatura baroku - ogólna charakterystyka, Ponadto Lubomirski napisał: Rozmowy Atraksesa i Ewandra, w których polityczne, moralne i naturalne uwagi zawarte (1683) oraz O znikomości rad (1699, wznawiane wielokrotnie między 1700-1745 r.).. Jego poezja imponuje kunsztem i pomysłowością - ten piewca miłości dworskiej przedstawiał ją na wiele sposobów, właściwie nie powtarzając się.Sztuka barokowa w Polsce - występowanie cech stylistycznych baroku w sztuce polskiej na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca XVI do połowy XVIII wieku.. NURTU ZIEMIAŃSKIEGO (SARMACKIEGO): Nurt ten to przede wszystkim poezja dworków szlacheckich.. W epoce baroku forma była bogata i kunsztowna, a zatem ważniejsza niż treść.. Mianem tym określa się poezję, która na zasadzie skojarzeń próbuje dotrzeć od zwykłych przedmiotów i wydarzeń do prawd i problemów ponadczasowych..

Powstaje w ...Barok - charakterystyka epoki.

W poezji okresu baroku można wyróżnić dwa charakterystyczne wzory kultury: reprezentowany przez W. Potockiego, J. Ch.. Metafizyczna oznacza więc w tym przypadku taką poezję .Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie.. Spis Treści1 Pochodzenie terminu "barok"2 Światopogląd barokowy3 Barok w Polsce4 Kontrreformacja w Polsce5 Upadek języka polskiego w epoce baroku6 Sarmatyzm7 Cechy poezji barokowej8 Gatunki charakterystyczne dla epoki .Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna często porównuje się do twórczości włoskiego poety Giambattisty Marina.. Rzeczpospolita wieku XVII Czas potęgi Barok, choć wiek to srebrny, nie złoty, jak jego poprzednik, był w historii Polski bardzo ważny.Terminem „barok" określa się epokę historyczno - literacką, która dominowała w Europie w XVII w.. W poezji jest podobnie.Poezja metafizyczna - nurt lirycznej poezji barokowej.Termin jest używany przede wszystkim w odniesieniu do twórczości angielskich poetów końca XVI oraz XVII wieku, którzy, łamiąc wcześniejsze reguły, wprowadzili do liryki język nauki, filozofii i teologii..

Morsztyn jest jednym z najwybitniejszych poetów polskiego baroku.

III -późny barok 1680-1740 czasy saskie.. Powstaje twórczość poetów metafizycznych, poezja światowej rozkoszy, poezja ziemiańska oraz mieszczańsko-plebejska.Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.. 2012-04-20 12:45:37 Jakie są charakterystyczne cechy sztuki i architektury baroku ?. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w baroku mieści się cały wiek XVII, a nie były to czasy spokojne, lecz lata wojen politycznych i religijnych.. Podejmował zwykle tematykę miłosną i filozoficzną, zwracając uwagę na przemijanie człowieka i dóbr materialnych, jego .Literatura powszechna baroku - ogólna charakterystyka, Wiadomości wstępne Literaturę Baroku na świecie łączą między innymi powtarzające się motywy średniowieczno-romantyczne (za J. Krzyżanowskim), m.in. satanizm, fantastyka, mistycyzm, folklor, makabryzm, symbolizm.. Znasz na pewno podział na literaturę dworską (powstającą na dworach królewskich i magnackich, hołdującą modom Europy) i nurt powstający na dworach ziemiańskich (tradycyjny, polski, zwany sarmackim)..

W tym czasie trwają poszukiwania nowych kierunków w poezji.

Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. Daniel Naborowski - Był jednym z pionierów polskiego baroku, tak w formie, jak i w treści.. Najwybitniejszym twórcą tego nurtu był: - Jan Andrzej Morsztyn, 3.. Odwołuje się ona głównie do rodzinnych tradycji.Początek baroku w literaturze polskiej umownie zwykło się datować na rok 1618, ze względu na fakt, iż w tym czasie Piotr Kochanowski ogłosił drukiem swoją parafrazę eposu Torquato Tassa, Jerozolima wyzwolona.. W utworach poetów metafizycznych podkreślone jest zwątpienie w potęgę i możliwości człowieka.. jasność - ciemnośćBył typowym reprezentantem epiki i poezji ziemiańskiej, pisał romanse i fraszki, nie odchodząc od poezji religijnej.. Miano epoki byłoby więc zarazem metaforą jej samej: niezwykłej i dziwnej.. Pochodzenie tej nazwy nie jest w pełni wyjaśnione, przypuszcza się, że wzięła się z języka portugalskiego („barocco") lub hiszpańskiego („baruecco" - perła o dziwnym, nieregularnym kształcie) i początkowo odnosiła się do zjawisk z dziedziny sztuki i architektury.. W Polsce jest to powstanie Chmielnickiego i "potop" szwedzki oraz wojny z Turcją.Poezja jego bowiem ·nie stanowić miała odbicia świata a jedynie być jego osobista koncepcja, która wynika z przyjemności tworzenia..

Za prekursora baroku polskiego uznaje się Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.

II - barok dojrzały 1620-1680.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Pomimo tak ściśle określonej cezury, znamiona „nowej poezji" widoczne były już u niektórych twórców renesansowych.Poezja Morsztyna nie miała bowiem stanowić odbicia świata a jedynie być jego osobistą koncepcją, która wynika z przyjemności tworzenia.. W całej kulturze zjawiska barokowe były rodzajem reakcji na rozumienie świata po Koperniku, czyli wtedy, kiedy .Celem i nadrzędną zasadą poezji dworskiej jest zaskakiwanie i szokowanie czytelnika.. Jest to styl pełen opozycji.. Najbardziej typowe opozycje to : płaskość - głębia.. Przedstaw barok w architekturze, literaturze, rzeźbie i malarstwie; Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego marinistę.. Jego odbiorca był człowiek niezwykle inteligentny i wyszukany.. Wyśmiany przez polskich myślicieli oświecenia, nie był jednak niczym innym niż tylko odzwierciedleniem nurtów .Wiele utworów z okresu Baroku jest o tematyce religijnej gdyż miała to być jedna z form kontrreformacji.. Polscy poeci metafizyczni to: Mikołaj Sęp Szarzyński, Wiersze abo rytmy polskie;Charakterystyka baroku.. Literatura polskiego baroku: Literaturę baroku dzielimy na dwa nurty, w zależności od środowiska, które tę kulturę tworzyło: Barok dworski - kultura marmuru, araka i peruki.. Literatura barokowa.. Jego dorobek poetycki określa się mianem "błahej treści w .Cechy ich poezji to konceptyzm, łamanie form klasycznych, uczony język, filozoficzne, religijne oraz erotyczne tematy.. Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Polska nadal jest potężnym mocarstwem w Europie, ale powoli traci swą rangę.. Trzy cechy poezji barokowej na przykładnie wybranych wierszyPolski barok możemy podzielić na: Wczesny Barok: 1580-1620 - jest to schyłek panowania Stefana Batorego oraz część panowania Zygmunta III Wazy.. Wiersze tego typu mieszały tematykę religijną, filozoficzną i erotyczną, przy czym znakomicie wyrażały atmosferę .Polski barok dzielimy na 3 fazy: I - wczesny barok 1580-1620.. Wśród głównych przedstawicieli polskiego baroku w literaturze możemy wyróżnić: - Jana Andrzeja Morsztyna (1621-1693)- czołowy reprezentant dworskiej poezji barokowej.. Wiek XVII w dziejach sztuki polskiej był okresem bardzo złożonym, a w rezultacie przejściowym, poprzedzającym supremację dojrzałego baroku.Poezja polskiego baroku.. Paska - nurt tzw.BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Ostatnia pozycja stanowi zbiór sceptycznych refleksji polityka, który przeżył wiele trudnych momentów w państwie.Barok w Polsce.. Poeta Daniel, Naborowski (1573-1640) to twórca wszechstronnie wykształcony, reprezentujący manieryzm, czyli gatunek pośredni pomiędzy renesansem a barokiem, stad w jego utworach w barokowej formie .Polska literatura baroku - ogólna charakterystyka, .. Jest on najwybitniejszym przedstawicielem polskiej poezji metafizycznej.. Poeta Daniel Naborowski (1573-1640) to twórca wszechstronnie wykształcony, reprezentujący manieryzm, czyli gatunek pośredni pomiędzy renesansem a barokiem, stąd w jego utworach w barokowej formie .Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).. forma zamknięta - forma otwarta.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. 2012-06-11 21:49:23 wymien cechy charakterystyczne baroku w architekturze 2009-03-31 23:20:18Barok na ziemiach Polski.. Przyjęcie go przez epokę literacką sugeruje, że będzie w niej mowa o twórczości niezwykłej i dziwnej.Polska literatura barokowa Polski barok dzieli się zazwyczaj na trzy podokresy: wczesny (na przełomie renesansu i baroku; 1580-1620), dojrzały (około 1620-1680) i późny, przechodzący w oświecenie (około 1680-1764)..Komentarze

Brak komentarzy.