Charakterystyka produktu leczniczego xarelto
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Brilique, 60 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. W badaniu klinicznym wyraźnie stwierdzono dowodyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.. Nie są dostępne dane, dlatego produkt Xarelto nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18. lat.. Postępowanie okołooperacyjne wymaga ścisłej współpracy specjalisty kardiologa, chirurga i anestezjologa, a by do minimum ograniczyć możliwe powikłania.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rywaroksabanu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu.. Każda ampułkostrzykawka zawiera 200 mg certolizumabu pegol w 1 ml.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Dorośli.. Dorośli.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rywaroksabanu.. SK .W praktyce lekarza rodzinnego coraz częściej spotyka się pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych przewlekle leczonych rywaroksabanem..

Zmiana leczenia z produktu Xarelto na pozajelitowe leki przeciwzakrzepowe .

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg tikagreloru.. Nie są dostępne dane, dlatego produkt Xarelto nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18. lat.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axura 5 mg/dawkę roztwór doustny 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Plavix 75 mg tabletki powlekane Plavix 300 mg tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Pierwszą dawkę pozajelitowego leku przeciwzakrzepowego podać w czasie, gdy powinna być przyjęta następna dawka produktu Xarelto.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Xarelto m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Leczenie preparatem należy kontynuować długotrwale pod warunkiem, że korzyść wynikająca z profilaktyki udaru i zatorowości obwodowej przeważa nad ryzykiem .Xarelto 28 tabletek jest dostępny w ponad 100 aptekach w Polsce w cenie od 99,90 zł do 456,24 zł..

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Xarelto u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rywaroksabanu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym leczenie rywaroksabanem należy wstrzymać .1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SubstancjeXarelto zawiera laktozę.. Bardziej szczegółowoANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1.. Sposób podawania Podanie doustne.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu .. • Circadin może nasilać właściwości uspokajające pochodnych benzodwuazepiny i innych leków, takich jak zaleplon, zolpidem i zopiklon.. Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 27,9 mg laktozy jednowodnej, patrz punkt 4.4.. Xarelto 10 mg tabletki powlekane .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu.. Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 27,9 mg laktozy jednowodnej, patrz punkt 4.4.1.. Po przerwaniu stosowania produktu Xarelto badania INR można wykonać wiarygodnie co najmniej 24 godziny po ostatniej dawce (patrz punkty 4.5 i 5.2).Produktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Xarelto u dzieci w wieku od 0 do 18 lat..

Zmiana leczenia z produktu ...Xarelto, INN-rivaroxaban 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Plavix 75 mg tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).Xarelto tabl.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Koncentrat zawiera 20 mg/ml irynotekanu chlorowodorku trójwodnego (Irinotecani hydrochloridum, trihydrate), co odpowiada 17,33 mg/ml irynotekanu.. Profilaktyka ŻChZZ u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. CAMPTO, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.. Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Inhibitory CYP3A4 oraz glikoproteiny PCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2.w czasie przerwania ciągle podawanego pozajelitowego produktu leczniczego (np. dożylnej heparyny niefrakcjonowanej).

Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej: zalecana i maksymalna dawka to 20 mg raz na dobę.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka .1.. Sprawdź swoje miasto.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g roztworu zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg .. 4.3 Przeciwwskazaniaprzyjmowanie i rozpocząć stosowanie produktu Xarelto od 0 do 2 godzin przed czasem następnego zaplanowanego podania pozajelitowego produktu leczniczego (np. heparyny drobnocząsteczkowej) lub w czasie przerwania ciągle podawanego pozajelitowego produktu leczniczego (np. dożylnej heparyny niefrakcjonowanej).przyjmowanie i rozpocząć stosowanie produktu Xarelto od 0 do 2 godzin przed czasem następnego zaplanowanego podania pozajelitowego produktu leczniczego (np. heparyny drobnocząsteczkowej) lub w czasie przerwania ciągle podawanego pozajelitowego produktu leczniczego (np. dożylnej heparyny niefrakcjonowanej).. Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Tabletki należy przyjmować doustnie razem z jedzeniem (patrz punkt 5.2).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu.. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2.. Początkową dawkę należy przyjąć w ciągu 6 do 10 h od .• Przyjmując produkt leczniczy Circadin nie należy spożywać alkoholu, gdyż zmniejsza on skuteczność działania nasennego produktu leczniczego.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Każda tabletka powlekana zawiera 33,92 mg laktozy (jednowodnej), patrz punkt 4.4.. Sposób podawania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt