Dokonaj charakterystyki niszczącej transportowej i budującej działalności wiatru
Wiatr niszczy, transportuje i buduje.. Rzeźbotwórcza działalność wiatru.. Grzyby skalne powstają wyłącznie w lasach.. omawia budowę wydmy parabolicznej i barchanuOceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących niszczącej i budującej działalności wiatru.. Cykl nauczania: 5-letni.. omawia budowę wydmy parabolicznej i barchanu.. Rok szkolny 2019/2020 - kl. 1i 5T - mgr Anna Chronowska W oparciu o program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii,wymienia źródła informacji potrzebne do charakterystyki własnego regionu, wymienia funkcje GIS, klasyfikuje mapy ze względu na skalę oraz ze względu na treść, porównuje i szereguje skale, wymienia najczęściej stosowane metody prezentowania informacji na mapach, rozróżnia formy terenu na mapie na podstawie układu poziomic,Rzeźbotwórcza działalność lodowców.. Jest zjawiskiem powszechnym na kuli ziemskiej, zarówno na oceanach gdzie tworzy fale i prądy , jak i na lądach, gdzie tworzy charakterystyczne formy eoliczne.. Wiatr to poziomy ruch powietrza.. Rozmiary i przebieg tej działalności zależą od siły i przeważających kierunków wiatru.. Strefa ta jest kształtowana przez fale, pływy i prądy morskie, erozję i akumulację rzeczną oraz procesy denudacyjne w postaci osuwisk nadmorskich pochyłości lądu.analiza fotografii - niszcząca, transportowa i budująca działalność wiatru analiza infografiki i mapy ogólnogeograficznej - rodzaje pustyń i obszary ich występowania analiza ilustracji - rodzaje wydmW różnych miejscach można zaobserwować skutki zarówno niszczącej, jak również budującej działalności lodowców..

charakteryzuje niszczącą i budującą działalność wiatru.

Charakterystyka głównych procesów glebotwórczych.. Wymienić i opisać składniki gleby.. Barchany są wynikiem budującej działalności wiatru.Cele kształcenia - wymagania ogólne .. Wskazać na mapie duże formy ukształtowania powierzchni Ziemi (lądy, dna oceanów).. Data zakończenia 2013-12-29 - cena 75 zł35.. Wymienić główne poziomy glebowe.. Poznawanie terminologii geograficznej.. Wymienić i krótko opisać formy powstające w wyniku niszczącej i budującej działalności wiatru.. Saved flashcardsInformacje o KLIMASZEWSKI - GEOMORFOLOGIA - 3826272840 w archiwum Allegro.. str. 140-147) Główne treści: - uwarunkowania procesów eolicznych - czynniki wpływające na intensywność rzeźbotwórczej działalności wiatru - niszcząca, transportowa i budująca działalność wiatru - formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności wiatru1 RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi..

charakteryzuje niszczącą i budującą działalność wiatru .

Dla wygody użytkowników ta strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.Jeśli z niej korzystasz, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności wód polodowcowych.. Saved flashcardsRzeźbotwórcza działalność wiatru wyjaśnia, na czym polega erozja eoliczna.. wymienia czynniki wpływające na siłę transportową wiatru.. wymienia czynniki wpływające na siłę transportową wiatru.. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną.. Działalność niszcząca wiatru to deflacja, korazja (erozja eoliczna).. Woda w rzece może płynąć ruchem laminarnym, bądź turbulentnym .Last activity .. Przysłowie mówiące, że kropla drąży skałę, ma przede wszystkim znaczenie przenośne, ale można je także rozumieć dosłownie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.terenu powstałe wskutek działalności lodowców wymienia przykłady niszczącej i budującej fotografii, rzeźbotwórczej działalności wiatru, wyjaśnia na podstawie ilustracji różnice między wydmą paraboliczną a barchanem.. Niszcząca działalność lodowca polega głównie na żłobieniu podłoża, wyrywaniu okruchów i bloków skalnych, oraz na zdzieraniu powierzchni skalnej przez nasuwające się czoło lodowca.W wyniku działalności lodowców i lądolodów dochodzi do przekształcania się pierwotnej rzeźby terenu w tzw. rzeźbę polodowcową (glacjalną)..

wymienia formy powstałe w wyniku niszczącej i budującej działalności wiatru.

charakteryzuje formy rzeźby terenu powstałe wskutek działalności lodowców górskich i lądolodów, Wiedza geograficzna.. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych źródeł informacji podczas pisania sprawdzianu uzyskuje ocenę niedostateczną, wiąże się to również zLast activity .. wymienia rodzaje pustyń i wskazuje ich przykłady na mapie wymienia czynniki wpływające na siłę transportową wiatru.. charakteryzuje typy pustyń i wskazuje ich rozmieszczenie niszczącej działalności lodowca .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. .Rzeźbotwórcza działalność wiatru .. Jak każdy czynnik egzogeniczny wpływa on na rzeźbę w trojaki sposób: v Niszczy v Transportuje .Działalność morza najwyraźniej zaznacza się w strefie przybrzeżnej, czyli w strefie kontaktu lądu i morza.Znajduje się ona pomiędzy linią najwyższego i najniższego stanu wody.. - w lodowcach górskich może pochodzić z niszczenia podłoża lub obrywów ze ścian otaczających lodowiec - w lądolodach z niszczenia podłoża i nunataków Materiał niesiony przez lodowce to moreny.TEMAT: Rzeźbotwórcza działalność wiatru..

Grzyby skalne powstają na skutek budującej działalności wiatru.

Działalność lodowców i lądolodów może być niszcząca i budująca, a obejmuje ona następujące procesy: detersja- szlifowanie, rysowanie, gładzenie podłoża przez lód lodowcowy i .Działalność erozyjna rzek Działalność wód płynących należy do głównych czynników rzeźbotwórczych na powierzchni Ziemi.. charakteryzuje niszczącą i budującą działalność wiatruZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH GEOGRAFII w klasach drugich (poziom rozszerzony) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w SKALE.. Przedmiot: Geografia.. DEFLACJA - czyli wywiewanie materiału powoduje obniżenie powierzchni terenu, odsłaniając nie zwietrzałą jeszcze litą skałę.. Efekty tej działalności zależą od spadku rzeki, ukształtowania terenu, ilości płynącej wody, a także od budowy geologicznej podłoża.. wymienia rodzaje pustyń i wskazuje ich przykłady na mapie .. rok szkolny 2018/2019.. Podsumowanie wiadomości i sprawdzian z działu „Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi" • wyjaśnia znaczenie terminów: „deflacja", „korazja" • podaje przykłady niszczącej i budującej działalności wiatru na pustyniach3- ma wartość î.75 ï ma wartość ï ï+ ma wartość ,5 4- ma wartość ï.75 14.. Podobnie jak inne czynniki zewnętrzne (np. woda, lodowce) wiatr niszczy, transportuje i buduje.2.. Na lekcjach geografii1 Wymagania edukacyjne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt