Charakterystyka badanej grupy nauczycieli
Wykres 2.. Podgrupę osób o krótkim stażu pracy tworzyło 44 osoby (35 kobiet i 9 mężczyzn).STYLE FUNKCJONOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI ZMIANY.. Grupę podzielono według stażu pracy.. rozpoczęły swoją pracę .W grupie osób badanych, które nie ujawniły swojej orientacji seksualnej analogiczne dane wyglądały nastąpująco: - modalna wieku wyniosła także 20 lat (48 osób), stanowiąc tym samym 11,03% wszystkich badanych w tej grupie.. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 1.. W pozostałych dwóch grupach: (nauczyciele i rodzice) około 20 -25% badanych korzysta z internetu około 2-3 razy w tygodniu.. W badaniach uczestniczyli zarówno ojcowie, jak i matki uczniów szkoły w Stąporkowie.. Obecnie do placówki uczęszcza 120 wychowanków w wieku 3- 6 lat, z tego większość stanowią chłopcy.. Struktura badanej grupy 9 Część druga - Rozwój zawodowy nauczycieli kształcenia zawodowego 10 1.. Jedyną grupą, której przedstawiciele korzystają z internetu rzadziej niż raz na tydzień są rodzice - takich osób w badanej zbiorowości było około 20%.84 HORYZONTY PSYCHOLOGII, 2014, TOM IV - ARTYKUŁY NAUKOWE M. Pawelec, J. Cholewińska, A. Mazur, W. Ozga, Trudności wychowawcze w grupie dzieci przedszkolnych.. Analiza wyników badań dotyczących wypalenia zawodowego, przeprowadzonych na grupie 140 nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego.. 9znanie opinii badanej grupy nauczycieli na temat odczuwanej przez nich satysfakcji zawodowej oraz tego, jak kształtuje się ona w zawiązku z miej-scem pracy badanych (wieś, miasto)..

Tabela 3 .Charakterystyka badanej grupy.

W wywiadach grupowych wzięło udział 193 nauczycieli.. Również w tej grupie najliczniej reprezentowany był przedział wiekowy 18-24 (161 osób), czyli 37,01%.należących do tej grupy korzysta z internetu codziennie.. Wyodrębniono .2.6.. Tej problematyce poświęcony zostaje niniejszy artykuł.Metoda badań i charakterystyka badanej grupy Celem podjętych badań było poznanie opinii nauczycieli szkół gimnazjalnych w podjęciu pracy w klasie integracyjnej.. większości tworzyły.. SPOŁECZNEJ.. Rozkład badanych nauczycieli ze względu na typ szkoły.. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 21.Mam nadzieję, że przeprowadzone przeze mnie badania choć w niewielkim stopniu potwierdzają postawiona hipotezę.. Charakterystyka badanej grupy 52 R o z d z i a ł 3 Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań 55 3.1.. Przyczyny, symptomy oraz sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.. w zdecydowanej.. Tylko jedna dziewczynka doszła do klasy na początku roku szkolnego, ale szybko została zaakceptowana.w grupie nauczycieli (77,6% vs 57,6%; p < 0,001) (tab. Metoda i narzędzie badawcze W badaniu zastosowano metodę sondażu.. - 30 uczniów wieku 11-13 lat, co stanowi 72% ogółu.. Cztery oddziały znajdują się w budynku w Sadkach, piąty oddział jest umiejscowiony w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębionku, a szósty oddział jest umiejscowiony w budynku po .Badanie naukowe to wieloetapowy proces „zróżnicowanych działań mających na celu zapewnienie obiektywnego, dokładnego i wyczerpującego poznania obranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej, a wynikiem badania naukowego jest określony obraz badanej rzeczywistości.".

Charakterystyka demograficzna badanej grupy Table 1.

Badaniami objęto nauczycieli, którzy między wrześniem 2011 r. a grudniem 2012 r.czynnieAnaliza stosunków społecznych panujących w grupie rówieśniczej z użyciem metod socjometrycznych CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY Badana grupa rówieśnicza to klasa I. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY.. W badaniach wzięli udział uczniowie klas IV szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego (szkoły na terenie miasta Jarosławia i gmin powiatu).. Poziomy rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych 14 3.Charakterystyka badanej grupy nauczycieli Zdecydowaną większość respondentów - nauczycieli stanowiły kobiety (91,5%).. Jest to placówka, która dzieciom pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie, odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju, przygotowuje do .Niektórzy pedagodzy nie mają do niej pełnego zaufania, gdyż nie mają pewności, czy otrzymane rezultaty w grupie eksperymentalnej są zasługą tej techniki -technika czterech grup (Solomona)- różni się ona tym, że uwzględnia dodatkową grupę eksperymentalną i kontrolną, w których to grupach przeprowadza się tylko badania końcowe.zaburzeń głosu u nauczycieli badanej za pomocą analizy akustycznej.. 1 Natomiast przedmiotem badań jak .tzw.. Charakterystyka badanej grupy Ankietę w wersji elektronicznej wypełniło 445 osób, czyli średnio czterech nauczycieli z wylosowanych gimnazjów na Mazowszu..

Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej Table 1.

2.Źródło: badania własne Prawie połowa respondentów jest właśnie w trakcie studiów (49%), drugą najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (23%), a najmniej jest ankietowanych, którzy ukończyli jedynie gimnazjum.. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych 10 2.. Dzieci te znają się już od klasy przedszkolnej.. WPROWADZENIE.. Wykształcenie respondentówz badania rzeczywistych opinii nauczycieli na temat możliwości ich pracy w klasie integracyjnej.. Czy znasz szkolny program wychowawczy?. Szczególnie zainteresowała mnie sa-tysfakcja w zawodzie nauczyciela wynikająca z miejsca pracy badanychCharakterystyka badanej zbiorowości Grupę badanych stanowiło 62 wychowanków szkoły i 54 rodziców.. w szkole od 30 do 40 lat.. Rozdział I. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym 1.1.dowana większość nauczycieli (85,35%) twierdzi, że uwzględnia w procesie edukacyjnym opinie wyrażane przez uczniów.. Badaniu poddani zostali:-10 nauczycieli, o stanowi 100 % ogółu pracujących w szkole na pełny etat,-14 rodziców uczniów klas IV-VI, co stanowi 35 % ogółu.. grupy ormalne charakteryzujące się tym, iż członkostwo w nich jest w du-żym stopniu wynikiem przymusu, niełatwo jest je bez poważnych konsekwencji opuścić.. Poniższa tabela przedstawia płeć badanych rodziców..

kobiety (80% grupy).

Badanie prowadzone było w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" finansowanego z PO KL. zdanie to podziela niemal 39% uczniów i połowa rodziców (49,97%), co ilustruje wykres 1. zdania nauczycieli dotyczące brania przez nich pod uwagę opinii uczniówW oparciu o dokonaną przez nauczycieli charakterystykę trzech wymiarów ich postawy pedagogicznej określony został poziom kultury pedagogicznej w badanej grupie.. 1 Rozdział 4 Spis treści ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH Charakterystyka badanej populacji Skutki wpływu obrazów przemocy w cyberkulturze na dzieci i młodzież zebrane za pomocą badań ankietowych Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zagrożenie rozwoju psycho-fizycznego pod wpływem oglądania scen przemocy zaobserwowanych w telewizji Zagrożenie rozwoju psycho-fizycznego pod .3.. Wśród badanych szkół występują zarówno gimnazja publiczne (92%)Kolejny wykres pokazuje procentowo rozkład nauczycieli pracujących w poszczególnych typach szkół, względem całej badanej grupy nauczycieli.. Badaną grupę.. Demographic characteristics of the study group Charakterystyka Characteristic Nauczyciele TeachersCharakterystyka badanej grupy.. Konkretne jednostki mają też niewielki wpływ na dobór pozostałych to-warzyszy wchodzących w skład grupy.Cele, w tym przypadku, są grupie nieja-ko automatycznie narzucane.Charakterystyka terenu badań Badania przeprowadziłam w Domu Dziecka nr 1 w Kielcach.. Charakterystyka badanej grupy i procedura badania Badaną grupę tworzyło 85 osób, 73 kobiety i 12 mężczyzn.. Praca moja zawiera również aneks i bibliografię.. Obraz postawy nauczyciela powstały ze zintegrowanego opisu wszystkich trzech komponentów [9] ilustruje wykres 1.. Charakterystyka terenu badań 8 5.. Na wykresie 1.przedstawiono strukturę uczestnictwa w badaniu kobiet i mężczyzn w podziale na etapy edukacyjne.. Zapotrzebowanie na rozwój profesjonalny 62 3.3. Kompetencje profilaktyczne w obszarze wiedzy 69 3.4.Oddziały przedszkolne - charakterystyka poszczególnych grup.. Wykształcenie badanych obrazuje poniższy Wykres 2.. Ogólna liczba badanych dzieci wynosiła 796, w tym 387 dziewcząt i 409 chłopców.Charakterystyka zawodu nauczyciela i pojęcie wypalenia zawodowego.. Najwięcej w badanej grupie było nauczycieli szkół podstawowych - niemal co trzeci badany nauczyciel pracuje z najmłodszymi uczniami.4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt