Podsumowanie pracy ucznia na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. W naszej placówce, w roku szkolnym 2019/2020, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są prowadzone dla dwóch oddziałów klasowych tj. dla klasy I SP oraz klasy III SP.Wykonywane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ćwiczenia terapeutyczne będą dostosowywane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.. - podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja .Ocena za I semestr 2010/2011 w oparciu o indywidualny program do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych na rok 2010/1011 w Przedszkolu Samorządowym nr .. że prace te nie są takie trudne, .. tylko niekontrolowanie bazgrać.. Cele programu: Cel główny: wyrównywanie deficytów rozwojowych, Cele bezpośrednie: podniesienie poziomu sprawności .Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy w I semestrze, odbywały się raz w tygodniu w piątek.. Po przeczytaniu tekstu, uczeń krótko opowiada jego treść.. Zajęcia terapii taktylnej z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, autyzm) .. Karta pracy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych "Ćwiczenia w czytaniu ze .Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk..

Motywować uczniów do systematycznej pracy.

Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mamy na myśli potrzeby uczniów, którzy z powodu swych uzdolnień, niepełnosprawności, czy też odmienności, wymagają innego podejścia, zastosowania rożnych form i metod pracy.. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.W.…Nazywa proste rzeczowniki i czasowniki (na materiale konkretnym i obrazkowym).. Podsumowaniem całorocznej pracy będzie indywidualny arkusz postępów ucznia.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kojarzą się rodzicom z zajęciami wyrównawczymi, gdy ich dziecko ma zaległości w szkole.. Poprawnie wypowiada wszystkie dźwięki mowy..

Dla dziecka ma to być zachęta i motywacja do pracy.

Godziny te powinny być realizowane przede wszystkim w ramach tzw. godzin "karcianych".Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej).. Objęte zostały nią uczniowie z klasy II b szkoły podstawowej.. TREŚCI PROGRAMU Zaproponowany układ treści ma stanowić pomoc przy układaniu planu pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i doborze ćwiczeń dla poszczególnych uczniów z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zaburzeń.1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Na zajęcia uczęszczało 4 chłopców i 6 dziewcząt.. Zapraszam do zakładek.Zadaniem ucznia jest uważne przeczytanie tekstu ze zrozumieniem (załącznik nr 2).. Organizować konkursy szkolne 8.Scenariusz ten jest przeznaczony do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z uczniami z klas młodszych.. 7.Poprzez nagradzanie nawet nieznacznych postępów Kinga chętnie przychodziła na zajęcia, .SPRAWOZDANIE Z PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO, ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W GIMNAZJUM I SEMESTR 2013/2014 Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne..

Na zajęciach nie ma żadnych sprawdzianów, testów.

Stosowanie tej formy w dużym stopniu przyczyniało się do zmniejszania napięcia mięśniowego, które u dzieci leworęcznych jest z reguły bardzo duże.ćwiczenia ukierunkowane na utrzymaniu poziomu koncentracji niezbędnego do wykonania zadania: dyktanda graficzne, odliczanie dodając lub odejmując określoną liczbę elementów, gra „Kosmici", praca z wykorzystaniem program komputerowego „Porusz umysł" Procedury osiągania celów: systematyczne uczęszczanie na zajęcia;Prezentacja multimedialna na podsumowanie pracy z lekturą „Ania z Zielonego Wzgórza" (cykl 2 lekcji) .. Tymczasem są skierowane do innej grupy docelowej.. Wykorzystanie na zajęciach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, .. możliwości i zainteresowań uczniów.. Następnie zadaniem ucznia, jest pogrupowanie wyrazów z „ó" niewymiennym według schematu słowniczka (załącznik nr 3 .2.. 3.1 PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Autorzy programu: mgr Agnieszka Piórkowska, mgr Aleksandra Radziewska, mgr Patrycja Świerkosz (pedagodzy szkolni) Tytuł programu:,,z ortografią na TY zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu..

Zachęcać uczniów do twórczej pracy 7.

Dodam, że świetnie się bawili.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Mamy na myśli uczniów, wobec których należy stosować szeroko rozumianą zasadę indywi-dualizacji.. * Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą uczęszczać dzieci nie zdiagnozowane, (gdy rodzic nie wyraża zgody na badanie w poradni) , a nauczyciel widzi taką potrzebę.PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 .. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. Rozwijać umiejętności nabyte na lekcjach 6.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.- analiza wytworów pracy uczniów; - uzyskanie zgody rodziców na udział ich dzieci w zajęciach, - ustalenie terminów spotkań oraz zapoznanie z nimi dzieci i rodziców, - zawarcie kontraktu pomiędzy terapeutą a uczniami.. Mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy.. Uczeń porozumiewa się w rozmowie z zastosowaniem alternatywnych metod ( wpisać jakie metody) MOWA: 1. oraz z .. z kl. V w wymiarze2 godz./tyg.. Jednakże wykorzystałam go również na zajęciach z dziećmi dyslektycznymi z klas starszych w ramach terapii wstępnej na materiale nieliterowym.. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.. Zajęcia były prowadzone według zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej lub na podstawie własnej diagnozy.Prace wykonywały na dużych arkuszach przypiętych do tablicy bądź rozłożonych na podłodze, stosując różnorodne techniki np. malowały palcem, watą, pędzelkiem czy patykiem.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. W pierwszym semestrze odbywały się w czwartki i piątki .. Uczeń czyta jedno zdanie głośno, następne po cichu i tak na zmianę.. Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej było: 1.Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.W chwili obecnej, Gabrysia chętnie uczestniczy w zajęciach, opracowuje w domu samodzielnie wyznaczone ćwiczenia, znikło napięcie emocjonalne występujące na zajęciach szkolnych, Gabrysia odpowiada na pytania, w trakcie pracy opowiada o sobie i o swojej rodzinie, czy też o sytuacjach z jej życia szkolnego.Dyplomy za wytrwałą pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.. 2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości.. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Na czym właściwie polegają?Podsumowanie stopnia opanowania przez dzieci treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego; Sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych- po udziale w zajęciach otwartych przeznaczonych dla rodziców.. Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zawartych w Opinii Poradni dotyczącej ucznia..Komentarze

Brak komentarzy.