Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej
W psychologii naukowej nie ma podziału na normę i patologię.Norma - podstawowe pojęcie psychologii klinicznej - nie ma jednego, jednoznacznego określenia czym jest norma i patologia w funkcjonowaniu człowieka.. Podstawy diagnostyki i terapii.. Zaburzenia wieku szkolnego Patologie społeczne (pathos - choroba, cierpienie, logos - nauka) to zachowania/zjawiska, które zakłócają równowagę/porządek społeczny.. Na współczesne pojęcie normy w seksuologii zasadniczy wpływ wywarły trzy, o różnym pochodzeniu, koncepcje normy: Norma jako miara wartości, wymóg etyczny, postulat moralny; jako ustanowiona przez społeczeństwo wzorcowa forma zachowania.. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie 7. .. normy, jak i patologii według obowiązujących systemów klasyfikacyjnych ICD-10 i DSM-IV-TR, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym,Bloki szczegółowe dotyczą zastosowania psychologii klinicznej w czterech działach medycyny: - psychiatrii, - pediatrii, - neurologii, - chorób somatycznych.. Bada wpływ czynników.. • Charakterystyka zaburzeń nerwicowych (objawy i zespoły).normy i ideały moralne.. W rozdz iale pierwszym, .. opisano pojęcie normy, normalności .. 2.klinicznej psychologii zdrowia (w tym psychoprofilaktyki i promocji zdrowia), psychologii rehabilitacji.. Psychologia kliniczna W: H. Sęk (red.) s.39-54..

2.2.Pojęcie normy i patologii z perspektywy psychologicznej.

(napisali: Stanisław Kowalik i Helena Sęk) Psychologia kliniczna i psychologia społeczna - pojęcia, przedmiot i wzajemne związki.. jedynie w interakcji z podatnością.. Przedmiot i zadania psychologii klinicznej a. jako nauki (gromadzenie wiedzy o faktach, tworzenie koncepcji wyjaśniających, weryfikacja twierdzeń) b. jako działalności praktycznej: " diagnoza psychologiczna, " pojęcie normy i jej rodzaje;Psychologia kliniczna szczególnie interesuje się zdrowiem psychicznym, jego normą i patologią, a więc psychopatologią, sposobami określania i diagnozowania takiej normy i patologii, jak też czynnikami wpływającymi na ten proces diagnostyczny.. W bloku szczegółowym specjalizujący się wybiera jedną z wyżej wymienionych ścieżek .. • Pojęcie normy i patologii psychicznej.. Niebagatelne jest zaprezentowanie uwarunkowań patologii móz gu, ze .Program podstawowy specjalizacji w psychologii klinicznej CMKP 2009 2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE A) Cele kształcenia i uzyskane kompetencje zawodowe 1.. - prawdopodobnie nawet najbardziej tolerancyjnym i otwartym osobom zdarzyło się - w myślach lub na głos - skomentować w ten sposób pewne zjawiska społeczne.„normy" w psychologii i w naukach pokrewnych, który rozumiany jest jako: l) zdrowie psychiczne, 2) optymalny Stan, model, 3) ciagly proces samorealizacji..

Drogi rozwoju psychologii klinicznej w Polsce.

Pojęcie wprowadzone przez Zygmunta Freuda.. Program nauczania poszczególnych modułów Moduł I: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania A.. • Charakterystyka zaburzeń nerwicowych .W ramach przedmiotu student pozna i zrozumie: założenia psychologii klinicznej, problematykę rozwoju, pojęcia normy i patologii w kontekście badań psychologicznych dzieci i młodzieży.. Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka, w tym metody projekcyjne wykorzystywane w praktyce klinicznej m.in. do oceny relacji dziecka z rodziną i łączących ich .Psychologia kliniczna w Polsce: 25: 1.2.. Normą jest coś, co jest powszechne, masowe i często występuje w określonej populacji.. Diagnoza - rozpoznanie i opisanie różnic pomiędzy normą a patologią.. Normalność to także zgodność z obowiązującymi w danej populacji wzorami zachowania .Normy i patologie psychologii klinicznej: NORMA ?. Ego musi respektowad żądania superego Pojęcie mechanizmów obronnych, czyli takie sposobów myślenia, które umożliwią łagodzenie napięd między składnikami osobowości Fazy rozwoju psychoseksualnego..

Pojęcie normy, patologii, zaburzenia, problemu, objawu 5.

- nie istnieje żaden pojedynczy element, który byłby wspólny wszystkim przypadkom normy - słowo normalny i nienormalny nie może być precyzyjnie zdefiniowane Norma jej rozumienie potoczne:Podstawy Psychologii Klinicznej - wybrane elementy Bernadetta Izydorczyk (wykład dla osób nie będących psychologami)Program specjalizacji w psychologii klinicznej CMKP 2003 6 III.. Jeżeli nadużywa się mechanizmów obronnych to źle.Pojęcia typu norma, zdrowie, dewiacja, patologia, zaburzenia są same w sobie relatywne i zależne od uznawanych w danym społeczeństwie, określonym czasie norm i wartości.. Medycyna zajmuje się określeniem tego co jest prawidłowe.. - z drugiej strony są kłamstwem na nasz temat.. W tym samym artykule D. Offer i M. Subhin wyróžnili cztery pojçcia normy: a) zdrowie psychiczne, b) utopii lub idealnego wzor-W zakresie zaburzeń psychicznych różnica między zdrowiem i chorobą jest często "ilościowa".. Zapozna się z wybranymi zaburzeniami zachowania i trudnościami w uczeniu się dzieci i młodzieży.zapoznanie z pojęciem normy i patologii w psychologii i seksuologii zapoznanie studenta ze specyfiką zaburzeń afektywnych, schizofrenii, zaburzeń lękowych, uzależnień zdobycie wiedzy o poszczególnych sferach seksualności człowieka (płeć, orientacje seksualne, preferencje seksualne, problematyka gender, ekspresja seksualna) w ujęciu .Orientacja patogenetyczna w salutogenetyczna w psychologii klinicznej H. Sęk..

Treści nauczania • Pojęcie normy i patologii psychicznej.

Za ojca psychologii klinicznej uważa się Lightnera Witmera, który w roku 1896 założył na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii pierwszą klinikę psychologiczną.Psychologia kliniczna - wiedzę z nauk podstawowych stosuje do rozwiązywania praktycznych problemów.. Norma w psychologii, pedagogice specjalnej i psychiatrii to rodzaj konstruktów wyznaczających na różne sposoby wzorce zwyczajnych zachowań i cech ludzi - na przykład jako przeciętne, zgodne z przewidywaniami, czy społecznie lub moralnie pożądane.. Sęk H. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej.. Teorie, modele i orientacje .1.2.. Psychologia kliniczna.Koncepcje norm.. Warstwa II to czynniki uszkadzające OUN.. Kontakt kliniczny.. Warstwa I to czynniki usposabiające- czynniki ryzyka patologii, nie decydują o wystąpieniu zaburzenia.. Rozwój psychologii klinicznej w Polsce po II wojnie światowej.. Zajmuje się stresem i sytuacjami kryzysowymi.. Rozdział 2.. Znaczenie ogólnoteoretycznych i metodologicznych ram w psychologii klinicznej: 32: 2.2.. Jest - niejednoznacznie - powiązana z wielorakimi koncepcjami zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego; może być .Podstawowymi pojęciami psychologii klinicznej są norma i patologia.. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY Funkcjonowanie seksualne człowieka jest w bardzo poważnym stopniu wyznaczone czynnikami psychologicznymi, nie tylko w normie, ale także w patologii.nieniom psychologii klinicznej.. Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne człowieka.. Rozwój wiedzy z zakresu psychologii klinicznej, nauk medycznych i humanistyczno-społecznych umożliwiającej rozumienie i rozwiązywanie problemów psychologicznych osób chorych.. Podsumowanie: 30 Rozdział 2: Orientacje, modele i teorie oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej (Helena Sęk) 31: 2.1.. Jeżeli coś jest normalne to jest również zgodne z powszechnym oczekiwaniem i konwencją.. E. Siristova uważa, że norma jest rozumiana jako: a) zdrowie psychiczne, b) optymalny stan, model, c) ciągły proces samorealizacji.W ramach kursu prezentowane będą następujące zagadnienia: 1.. Niektórzy przeciwstawiają się używaniu takiemu określeń, jak zaburzenie czy choroba psychiczna i uważają tę praktykę za rodzaj sprawowania kontroli nad ludźmi .O normie i patologii w obszarze zdrowia psychicznego 11 grudnia 2017 22 sierpnia 2019 Klaudia Pączkowska „To jest nienormalne!". Znaczenie: - służy zdrowiu psychicznemu, ponieważ zmniejszają napięcie emocjonalne.. Wykres 1.Współpraca ze specjalistami 4.. W każdej z tych faz libido koncentruje się na innej części ciała.Pojęcie normy stanowi zatem jedno z podstawowych ogniw teorii i praktyki psychologii (Sanocki, 1978).. Psychologia kliniczna - obszar, przedmiot i zadania: 27: 1.3.. Ogólna charakterystyka wzajemnych powiązań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt