Karty charakterystyki gdzie przechowywać

karty charakterystyki gdzie przechowywać.pdf

1907/2006 z późniejszymi zmianami.. Przechowywać pod zamknięciem.. Spis .KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°4 (06/12//2016) Laboratoires ANIOS Data: 03/04/2017 Strona 2/8 Nowelizacja: N°12/T6 (06/04/2017) ANIOSGEL 85 NPC - 1644000 Przechowywanie: P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. 1.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.. +48 627624607 Dział techniczny tel.+48 62 7624607 Dni robocze, w godzinach: 09-16 1.4 Numer telefonu alarmowegoBASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.. Inne zagrożeniaKarta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów.Zapraszam do przeczytania wpisu, z którego dowiesz się: Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa PULAN ® Synonimy Saletra amonowa, Azotan amonu 34N 1.2.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 ..

Lista kontrolna karty charakterystyki dostępna jest.

Data / zaktualizowano: 27.02.2020 Wersja: 20.2KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ARGON SPRĘŻONY Wydanie: 01 Nr karty: STP-003 Data sporządzenia: 2017-08-01 Aktualizacja 2017-08-01 Strona 2 z 5 Sekcja 4.. Jednak w wysokich stężeniach, gdy zawartość tlenu spadnie poniżej1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy: CX-80 Polska 63-460 Nowe Skalmierzyce Chotów 7a e-mail: [email protected] Tel.. Strona ECHA .Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 .. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. Data / zaktualizowano: 27.02.2020 Wersja: 13.1 Data poprzedniej wersji: 05.03.2019 Poprzednia wersja: 13.0 Produkt:Karta Charakterystyki Soft Care Des E Spray środki ochrony indywidualnej.. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.. Kto ma Ci ją przekazać.. Pojemników nie należy przechowywać wKarta Charakterystyki Divodes FG 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki zapobiegające pożarom i wybuchom: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Karta Charakterystyki Good Sense Fresh O3a 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza..

Słowa kluczowe: karta charakterystyki substancje chemiczne.

Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :603-117-00- Numer CAS :67-63- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneWersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 000010021749 7/18 SDS_PL - 000010021749 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności: by Cały osprzęt elektryczny w miejscach przechowywania musi być odpowiedni do ryzyka związanego z atmosferami potencjalnie wybuchowymi.. P405 Przechowywać pod zamknięciem.KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] .. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. Przechowywać pojemnik w temperaturze poniżej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu.. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki:Magdalena Kustra, [email protected] 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału Formularz Systemu Zarządzania Środowiskowego Akumulatory Samochodowe Tytuł: Akumulator kwasowo-ołowiowy 1..

W jakim języku musi być karta charakterystyki.

1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby Jakie instrukcje BHP powinien zapewnić pracodawca?. Opis produktu :Utwardzacz.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830 - Polska: Inne sposoby identyfikacji:Niedostępne.. typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie zKarta charakterystyki ma określoną w rozporządzeniu REACH treść, a także powinna być aktualizowana, jeśli zmieni się skład substancji niebezpiecznej, zmieni się prawo dotyczące „chemii", lub zmieni się wiedza naukowa dotycząca danej substancji, która będzie miała wpływ na ocenę bezpieczeństwa tej substancji.Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach.. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.. Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.. Nadal płukać.. Jeżeli zawartość tlenu będzie zbyt mała ..

Przechowywać zKarta charakterystyki Strona: 1/19 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.

Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa produktu i zastosowanie: Akumulator kwasowo-ołowiowy do zespołów samochodowych , wolny elektrolit.KARTA CHARAKTERYSTYKI: PULAN ® Zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami SEKCJA 1.. Przechowywać w chłodnym miejscu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu 5412 Epoxy Putty (activator) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830 - Polska: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : Kod wyrobu : E Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkt do dezynfekcji rąk Rodzaj substancji : Mieszanina Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.Temat: karty charakterystyki Ireneusz Kaczmarek:Natomiast jeżeli ktoś (w tym Pan) będzie twierdził iz jest FORMALNY OBOWIĄZEK zapoznawania Pracownika z kartą charakterystyki subst.. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu De-Zal E P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.. Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty charakterystyki.KARTA CHARAKTERYSTYKI Propen (Propylen) Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 26.10.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 000010021744 2/17 SDS_PL - 000010021744 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.. Kontakt przez skórę:Zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody.Listę kontrolną karty charakterystyki opracowano we współpracy z forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów.. Podobne artykuły.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.. KARTA CHARAKTERYSTYKI1 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1.. Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: Wdychanie : Argon sam w sobie nie jest duszącY..Komentarze

Brak komentarzy.