Podsumowanie sprawozdania na mianowanego
We wrześniu 2008r.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Zamierzam nadal .Karolina Frankowska pedagog wspierający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek „Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. .. - podsumowanie skuteczności własnych działań, .. W odpowiedzi Pan Dyrektor mgr Tadeusz Rabka przydzielił mi opiekuna stażu i zobowiązał mnie do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego.zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. 3 pkt 1 - Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu 2013 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, ..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego przed 1 września 2018r.. Imię i nazwisko: mgr Beata Kwapisz 2. .. Podsumowanie.. aspekt prawny kwiecień 2020- staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r.Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. Refleksja nad zrealizowanymi zadaniami - Podsumowanie i ewaluacja działań.. trwał on 2 lata i 9 miesięcy.. Udział w pracach zespołu wychowawczego.PODSUMOWANIE.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę 😉 Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie..

(Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu).

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 4.. KrempachySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.

Data zakończenia stażu: 19.09.. Uważam, że udało mi się zrealizować założone przez siebie cele Planu Rozwoju Zawodowego i spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 15.09 .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2015 DO 31 MAJA 2018 Joanna Miarka - Żukowska Miejsce odbywania stażu: Niepubliczne Przedszkole im.. Walta Disneya w Chrzanowie Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane kwalifikacje: • licencjat: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, • magisterskie: pedagogika .Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2010r.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.. Podejmowałam szereg działań mających wzbogacić, dostosować do aktualnych potrzeb uczniów mój warsztat pracy.Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2011r.. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie 3.. 2019 5.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.Sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego..

złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego.

Sprawozdania roczne i końcowe, 2. poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego w/w zakresie.. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. 2.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Dyrektor powinien, na piśmie, poinformować nauczyciela, po jego powrocie do pracy, o przedłużeniu stażu, podając nowy termin zakończenia stażu.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. 10 ustawy z dnia 26Autoprezentacja dorobku zawodowego Opis i analiza.. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. SFERA ORGANIZACYJNA „Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2020r.. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.. Podsumowaniem pracy jest przeprowadzany przeze mnie majowyW terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. § 8 ust.. na stopień nauczyciela mianowanego.. Pogłębianie wiedzySPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Katalog Anna Cichońska, 2019-08-22 Nowy Sącz Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanegoSprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt