Charakterystyka zespołu klasowego gimnazjum
Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. HARMONOGRAM PROJEKTU LP ZADANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA WSPÓŁPRACA CZAS REALIZACJI 1.. EDUKACJA PROZDROWOTNA Kontynuacja programu „Klasa bez papierosa"- wypełnianie ankiety dotyczącej zachowań uczniów wobec palenia tytoniu.. Równość szansCHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU KLASOWEGO: średnia ocen w klasie .. stopień realizacji podstawy programowej średnia ocen z przed-miotu wskazanie najsłabszych i najmocniejszych stron zespołu klasowego w danym przedmiocie wnioski 1 j.polski.. Zróżnicowany pod względem sprawnościowym, społecznym i emocjonalnym.. Praca z platformą i tablicą multimedialną .Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników.. Charakterystyka badania a) cel badania : obszar-IV.1.. Jeżeli wynikiem obserwacji ma być sporządzenie charakterystyki indywidualnej wychowanka, musi ona obejmować możliwie szeroki zakres zachowań dziecka w różnych sytuacjach i w ciągu dłuższego czasu.. 0 punktów w obszarach „Stosunek do nauki i frekwencja" oraz „Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią".Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła..

Oprócz: Charakterystyka zespołu klasowego w gimnazjum.

Wymaga pomocy i kontroli nauczyciela podczas wykonywania zadań.. wytypowanych na spotkanie starosty z prymusami.. Część grupy to dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do przedszkola, kolejna część to dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku, które uczęszczały do zerówki.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów..

Treść ...Charakterystyka zespołu klasowego gimnazjum.

), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemPLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO DLA KLASY VI A NA ROK SZKOLNY 2005/2006 .. 4.Gimnazjum - to brzmi dumnie.. Zespół klasowy sześcioosobowy, o rożnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej - umiarkowanej 3 osoby i znacznej 3 osoby.. 2.1 Informacje ogólne.. poleca 82 % 841 głosów.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach:Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012Ponieważ każda klasę cechuje pewne zróżnicowanie ze względu na pozycje społeczne poszczególnych uczniów, wychowawca na początku główny nacisk powinien położyć na poznanie uczniów, integrację zespołu klasowego, oraz zespołu rodziców.5 Ogólna charakterystyka zespołu klasowego: poziom możliwości uczniów, motywacja do nauki, problemy dydaktyczne i wychowawcze 6 Na podstawie czego oceni Pani/Pan, że dobór metod pracy był właściwy?.

2.2 Charakterystyka zespołu klasowego.

Ocenianie zachowania uczniów.. Charakterystyka uczniÓw.. 2 Matematyka.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymGrupa 0a Grupa 0a to zespół żywiołowy, głośny, energiczny.. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU KLASOWEGO -Dziewczynki 14 -Chłopcy 15.. Zaplanowane wycieczki służyły integracji zespołu klasowego, miały również charakter poznawczy i wychowawczy.. CZERWIEC 1.Przeglądamy kronikę klasową…- wspomnienia wspólnych przeżyć.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa szósta liczy 13 uczniów: 3 dziewczęta i 9 chłopców.. 5 fizyka.. wychowawca Samorząd klasowy Początek stycznia 2004 r. 2.Charakterystyka zbiorowa - klasowa.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie interesuje go samorozwój, nie pracuje na rzecz zespołu klasowego.. Żyje w przyjaźni z zespołem klasowym i wpływa na tworzenie dobrej atmosfery..

6 biologia.Krótka charakterystyka zespołu klasowego.

Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.. Liczy 23 dzieci - 10 chłopców, 13 dziewczynek.. Uczniowie chętnie włączali się w organizację imprez na terenie szkoły, angażowali się w organizację kiermaszów .INFORMACJE STATYSTYCZNE .. (8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Zmiany w WSO.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. 2.Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-Charakterystyka zespołu klasowego w gimnazjum.. Do sprawdzianu w dniu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło 13 uczniów z klasy szóstej.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOWIE KLASA 1 h .. Charakterystyka populacji.. Pogadanka: Bezpieczna droga do i ze szkoły.2.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: miron białoszewski glowienie interpretacja wymien trzy cechy przypisywane mitycznemu syzyfowi opisz zachowanie raskolnikowa w syosunky do spoleczenstwa wiersz o roztargnionej królewnieCharakterystyka zespołu klasowego, • planowanie i zapis pracy wychowawczej, • dokumentowanie współpracy z rodzicami.. gimnazja, kolegia, korepetycje, kursy, szkolenia, .Podczas realizacji projektu Bogusław X podejmiemy współpracę ze studiem nagrań TVP i poprzez Krzycha z muzykami zespołu Hip- hopowego.. Klasa jest zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych.Charakterystyka klasy VI„a" .. Coli w Niepołomicach oraz Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.I zespół ; przygotować krótką charakterystykę zespołu klasowego pod kątem zachowania na zajęciach, zachowanie wzorowe wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: • wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością na rzecz klasy i szkoły, • zgodnie współpracuje, przyjmuje różne role, potrafi zorganizować pracę grupy,Temat: teczka wychowawcy zespołu klasowego, • planowanie i zapis pracy wychowawczej, • dokumentowanie współpracy z rodzicami, • dokumentowanie współpracy z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, • oraz innych spostrzeżeń dotyczących złożonej pracy wychowawczej.. „Burza mózgów" Wybór tematyki przedstawienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt