Podsumowanie obserwacji pedagogicznych w przedszkolu
Badania te umożliwiły poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dały obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i umiejętności.. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie przedszkola, koncepcji pracy przedszkola.. Dlatego do zadań nauczycieli przedszkoli - w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola - należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu rozpoznanie i określenie poziomu rozwoju dzieci w poszczególnych sferach, a także dokumentowanie tych obserwacji.. 3. arkusze diagnostyczne - ukazujące poziom rozwoju poznawczego, poziom umiejętności, zachowań w innych sferach rozwojowych 4. zabawy socjotechniczne - pozwalające nauczycielowi poznanie pozycji społecznej danego wychowanka.a tym samym ułatwi jej przeprowadzenie w przedszkolach, oddziałach przedszkol-nych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.. w roku szkolnym 2015/2016.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Bardzo wdzięczna jestem Pani Dyrektor tego przedszkola za liczne wskazówki, uwagi i spostrzeżenia, które udzielała nam studentom.W przedszkolu - w opinii rodziców dzieci korzystają z następujących form pomocy: 20,45% - terapia logopedyczna, 5,54% - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 11,36% zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia.. Dzieci są w znacznym stopniu samodzielne..

Wzór arkusza obserwacji oceniającej.

Zbieranie informacji o dziecku podzielone jest na etapy:Diagnoza przedszkolna - obserwacja pedagogiczna.. odbyłam praktykę pedagogiczną w grupie przedszkolnej „Sarenek"pod opieką pani Asi Ruszuk w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.. Jeśli jeszcze nie udało się podsumować nadzoru, przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania.1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. Weronika Trzcińska.. R. Więckowski: Pedagogika wczesnoszkolna, , Warszawa 1993 2.. Podsumowanie wstępnej obserwacji pedagogicznej :Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola.. Brałyśmy udział we wszystkich radach pedagogicznych, radach szkoleniowych organizowanych w naszym przedszkolu.Podczas zajęć w przedszkolu zaobserwowałam i nauczyłam się, że poprzez odpowiednią pochwałę można zmotywować dziecko nie tylko do działania ale również do odpowiedniego zachowania..

Arkusz obserwacji zajęć.

Przeglądając programy dostępne na rynku niektóre wydawnictwa mają w programie 3 obserwacje (wstępna .. gotowy.. Warszawa.. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego 23 ocenione są na podstawie kart pracy dziecka ,a pozostałe na podstawie obserwacji.Obserwacja w portalu Edux.pl .. Rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, nazywają członków rodziny, oraz osoby pracujące w różnych zawodach (,policjant, strażak, lekarz, fryzjerka, ekspedientka).V.. Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.Diagnoza w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach szansą na sukces w szkole Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.. Data publikacji: 25 marca 2019 r. Poleć znajomemu.. Obserwacja pedagogiczna i jej dokumentowanie W zakresie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej mającej na celu poznawanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tej obserwacji nauczyciel: 1..

Pytanie: Ile razy w roku szkolnym musi być przeprowadzana obserwacja pedagogiczna w przedszkolu?

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z aktualną podstawą programową prowadzą systematyczną obserwację i analizę zachowań dzieci oraz dokumentują tę obserwację.Funkcjonowanie przedszkoli oraz podsumowanie roku 2019/2020 w czasie pandemii COVID-19.. .Pedagogicznego, Rocznym Planem Pracy PP nr 1 w Łazach.. Bardzo zależało mi na zdobywaniu pierwszych doświadczeń w pracy z dziećmi właśnie w tej placówce, gdyż jest ona wyjątkowa w naszym mieście.Wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań - w tym zakresie dyrektor przedszkola powinien brać pod uwagę: diagnozę pracy przedszkola, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleń i narad, monitorowanie pracy przedszkola.. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych .. Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie .Zestawienie obserwacji końcowej - 3 - latki grupa I „Promyczki" II semestr rok 2010/2011 nauczycielka: Anna Jadzińska Grupa liczy 27 dzieci(15 chłopców,12 dziewczynek, w tym jedna dziewczynka 2,5 roku).. Wanda Pakulniewicz.. Nie wszystkie posiadają umiejętność podporządkowania się ustalonym zasadom .2. obserwacje - prowadzone w różnych przejawach aktywności wychowanka podczas jego pobytu w przedszkolu.. 2,27% odpowiedziała twierdzącą na pytanie dotyczące szczególnej sytuacji społecznej dziecka , o której powinno wiedzieć .Obecnie najczęściej stosowanymi w przedszkolach, w obserwacji dziecka i dokumentowaniu jego indywidualnego rozwoju są: • Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) • Karty Obserwacji Dziecka (w poszczególnych grupach wiekowych)..

W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły.

.Na bieżąco śledzimy artykuły czasopism pedagogicznych: „Wychowanie w przedszkolu", „Edukacja", „Nauczycielka przedszkola", „Mały artysta", „Problemy opiekuńczo - wychowawcze".. III Rada Pedagogiczna Analityczna 1.. Podstawową metodą w tego typu badaniach jest obserwacja dziecka.W celu zachęcania dzieci do aktywności i samodzielności w przedszkolu organizowane są także: prezentacje umiejętności przed innymi grupami, zajęcia otwarte dla rodziców (dwa razy w roku), podczas których rodzice mają możliwość obserwacji zajęć, a szczególnie zachowania swojego dziecka w grupie rówieśniczej.W przedszkolu prowadzone są obserwacje pedagogiczne i są dokumentowane w indywidualnej teczce każdego dziecka.. Dla dzieci, które w danym roku mają rozpocząć .W naszym przedszkolu na przełomie września i października została przeprowadzona obserwacja i diagnoza wstępna.. Trwająca od 1 września 2009 r. reforma systemu oświaty wprowadziła do podsta-wy programowej wychowania przedszkolnego termin „obserwacja pedagogiczna" i „diagnoza przedszkolna".W Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz w Rozporządzeniu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu przedszkola nie ma- w przedszkolu prawie w ogóle nie korzysta z toalety - systematycznie pytany czy nie potrzebuje skorzystać z ubikacji zawsze odpowiada, że nie (nie moczy się) .. Nauczyciel opisuje, charakteryzuje na podstawie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, ale nie ma w zakresie obowiązków i kompetencji opiniowania dziecka.. Obserwacja pedagogiczna.. Rozliczenie z podjętych wniosków i uchwał.. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich .Obserwacja pedagogiczna w przedszkolu - ile razy w ciągu roku.. czytaj więcejProwadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi: Wstępne, Okresowe, Końcowe .. · omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, · informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z .- przeprowadzony zostanie „Quiz przyrodniczy" w obecności dyrektora - podsumowanie zdobytej wiedzy, wręczenie odznaki lub dyplomu „Przyjaciel przyrody" Literatura: 1.. L. Rożek: Edukacja przyrodnicza w przedszkolu z elementami ekologii Szczecin 2011 3.W dniach od 2 do 10 stycznia 2014r.. Mariola Oporska Ekspert ds. nadzoru pedagogicznego Specjalista w zakresie nadzoru pedagogicznego, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach, wcześniej wizytator kuratorium oświaty, ekspert komisji kwalifikacyjnych .W okresie wrzesień-październik nauczyciel przeprowadził obserwacje pedagogiczne w celu poznania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci.. Zaopiniowani przyznanych nagród yrektora i burmistrza.. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.. Jego celem jest wskazanie umiejętności i zachowań dziecka, które będą mu pomagać w nauce, i tych, które tę naukę mogą utrudnić.. Monika Grabińska.. Prowadzi obserwację w każdej grupie wiekowej w oparciu o kartę obserwacji dziecka uwzględniając umiejętności dziecka 2 .Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt