Ruch drgający prezentacja
Wychylenia w lewo oznaczono jako dodatnie, a w prawo jako ujemne.. Ruch drgający nie jest jednostajnie zmienny, więc ciało drgające doznaje przyspieszenia (a) zmiennego w czasie.. Odczytaj: a) W jakim położeniu było wahadło w chwili t=1s?. 2)Wytwarzanie fali: a)fale wytworzone na wodzie (koliste,płaskie-są one dwuwymiarowe):-powierzchnia falowa - utworzona jest przez punkty o tej samej .Wzory - ruch drgający W poniższych wzorach: `m` oznacza masę `phi` oznacza przesunięcie fazowe Częstość kołowa (pulsacja) Tak zwany "wzór na omegę" w fizyce oznacza częstość kołową (zwaną też pulsacją) i wyraża się wzorem:Cechy ruchu falowego Ruch falowy polega na przenoszeniu ruchu drgającego z jednego miejsca (punktu) ośrodka na inne.. Dla tej częstotliwości nawet mała okresowa siła wymuszająca może powodować drgania o .Ruch drgający jest ważnym rodzajem ruchu, ponieważ pozwala wyjaśnić wiele zjawisk fizycznych.. Jest on istotny również dlatego, że drgania wytwarzają fale, a te z kolei odgrywają fundamentalną rolę w całej fizyce.. Cele lekcji w języku ucznia: Dowiesz się .Ruch harmoniczny - ruch drgający, w którym na ciało działa siła o wartości proporcjonalnej do wychylenia ciała z jego położenia równowagi, skierowana zawsze w stronę punktu równowagi.Wykres wychylenia ciała od położenia równowagi w zależności od czasu jest tzw. krzywą harmoniczną (np. sinusoidą)..

Ruch drgający odbywa się wokół punktu zwanego położeniem równowagi.

c) Jak zmieniała się prędkość wahadła w chwili t=1,5s?. Ciało przemieszcza się po tym samym torze tam i z powrotem i ruch powtarza się w równych odcinkach czasu.. b) W jakim położeniu było wahadło w chwili t=2s?. Ruch harmoniczny jest najprostszym rodzajem drgań.Ruch drgający to jeden z częściej spotykanych rodzajów ruchu.. Czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania nazywamy okresem ruchu.. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej .Ruch drgający, odbywający się pod działaniem siły sprężystości, w którym przyspieszenie w każdym punkcie ruchu jest wprost proporcjonalne do wychylenia, nosi nazwę ruchu drgającego prostego albo harmonicznego.Ciało drgające to oscylator harmoniczny.Nauczyciel omawia ruch drgający na podstawie wahadła matematycznego i ciężarka zawieszonego na sprężynie ( przy pomocy prezentacji multimedialnej) Uczniowie wymieniają przykłady ruchu drgającego.. Wielkości opisujące ruch drgający to: * amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi * częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie * okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.Ruch drgający.. Istnieją nawet najprawdopodobniej (choć jeszcze nie zostało to jednoznacznie potwierdzone eksperymentalnie) fale grawitacji..

W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi.

Szczególnym przypadkiem ruchu okresowego jest ruch harmoniczny : zale żno ść przemieszczenia od czasu wyra żona jest przez funkcj ę sinus lub kosinus.. Nauczyciel podaje notatkę do zeszytu (załącznik 1) 3.. Będzie trochę o okresie, częstotliwości, amplitudzie i sejsmografie.. Wiele pojęć i wzorów, które poznaliśmy w rozdziale poświęconym drganiom, można zastosować również do ruchu .Ruch falowy jest jednym z najczęściej spotykanych rodzajów ruchów w fizyce.. Ruch drgający w którym siła rośnie wraz ze wzrostem wychylenia (jest wprost proporcjonalna do wychylenia) nazywamy ruchem harmonicznym a taki układ drgający oscylatorem harmonicznym..

W polsce też...zwanym również ruchem harmonicznym i poleca zapisać temat lekcji: Ruch drgający.

f) wahadło w zegarze g)resory w aucie h)trampolinaNajważniejsze wzory i teoria fizyki z działów: Ciała stałe i ciecze, Kinematyka, Dynamika, Praca moc energia, Przemiany energii w zjawiskach cieplnych, Elektrostatyka, Prąd elektryczny, Magnesy i elektromagnesy, Ruch drgający i falowy, OptykaRuch drgający 10.1 Oscylator harmoniczny 10.1.1 Człony nieliniowe w równaniu oscylatora harmonicznego 10.1.2 Wahadło torsyjne 10.1.3 Ciekłe wahadło 10.1.4 Elektryczny układ drgający 10.1.5 Średnia energia swobodnego oscylatora harmonicznego 10.1.6 Wpływ tarcia na ruch 10.2 Oscylator harmoniczny tłumionyGdy ruch drgający odbywa się z jedną częstotliwością (drgania sinusoidalne) ma wtedy jedną składową drgań.. Najczęściej sygnał drganiowy złożony jest z wielu składowych drgań o różnych częstotliwościach przebiegających jednocześnie.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.. Przykłady demonstrowane w naszych .a) kulka drgająca na sprężynie b) drgający pręt c) wahadło matematyczne d) oscylator LC, e) układ dwóch wózków na torze powietrznym połączonych sprężynami-przykład dwóch modów drgań..

Podsumowanie Uczniowie odpowiadają na pytanie:https://zrzutka.pl/9s8sug Tym razem ruch drgający.

Zależność przemieszczenia x (t ) ciała w ruchu harmonicznym opisuje poniższy wzór:Przeanalizuj poklatkową prezentację wahadła w ruchu zamieszczonym poniżej.. Wprawienie wahadła w ruch odbyło się przez wychylenie go w lewo i puszczenieRUCH DRGAJ ĄCY Ruch harmoniczny Ruch, który powtarza si ę w regularnych odst ępach czasu, nazywamy ruchem okresowym (periodycznym).. Częstotliwość, dla której drgania mają największą amplitudę, nazywa się częstotliwością rezonansową.. Aby sprowokować ten ruch należy odkształcić fragment ośrodka np. wrzucić kamień do wody, uderzyć w strunę, itp.Ruch drgający jest przykładem ruchu niejednostajnie zmiennego ponieważ na ciało działa zmieniająca się siła.. Będą wahadła i sprężyny.. U. Zapisują w zeszycie definicję ruchu drgającego, przykłady tego ruchu oraz jego cechy.Ruch harmoniczny to ruch okresowy, czyli ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu, w którym przemieszczenie x ciała zmienia się w funkcji czasu t w sposób sinusoidalny lub cosinusoidalny.. Wielkościami opisującymi ruch drgający są: Amplituda drgań A - największe wychylenie z położenia równowagi; jednostka - metr [m].Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Co wi ęcej, wykazuje1)Ruch falowy-polega na przemieszczaniu się zaburzenia ośrodka sprężystego (gazy, ciecze, ciała stałe nie mają w próżni) ze stałą prędkością między cząsteczkami, które nie przemieszczają się, a wykonują ruch drgający.. Ilość drgań wykonanych w jednostce czasu to częstotliwość drgań.RUCH DRGAJąCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.. d) Jakaodróżnia ruch drgający od innych rodzajów ruchu, definiuje i opisuje ruch drgający, posługuje się pojęciem amplitudy drgań, okresu i częstotliwości drgań; wskazuje położenie równowagi, rozwiąże zadania rachunkowe i problemowe, wykorzystując wiadomości dotyczące ruchu drgającego.. Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi, okres - czas trwania jednego pełnego drgania,Ruch drgający to taki ruch, w którym wartości wielkości fizycznych opisujących go, powtarzają się cyklicznie (okresowo)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt