Opinia stażu nauczyciela stażysty
5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. W tym samym terminie do dyrektora powinna wpłynąć opinia opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (§5 ust.. W przypadku nauczyciela stażysty rola opiekuna stażu .Plik Opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela stażysty.doc na koncie użytkownika tu_iza • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 wrz 2009W trakcie stażu Pan/Pani nabył/a następującą wiedzę, umiejętności: (Przykładowa wiedza: zna produkty firmy x , y z zakresu ….. Obowiązki opiekuna stażu wymienione są w Karcie Nauczyciela i w Rozporządzeniu o awansie zawodowym.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuE-book "Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego.. TERMIN - Cały okres trwania stażu.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. - Karta Nauczyciela /tj.. Gorzów Wielkopolski.. 2 .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. 2.Zgodnie z art. 9c ust.. FORMY REALIZACJI - Dokumentacja szkolna w wersji elektronicznej.. W razie niedotrzymania terminu złożenia .Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia .Zgodnie z nowymi przepisami staż nauczyciela stażysty zostaje skrócony do dziewięciu miesięcy..

Opinia stażysty.

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Gwarancja aktualności poradników.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Jest nauczycielem gotowym do działania i doskonalenia się.. Ryżki.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu od 1.09.2016r.. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2Pozytywna opinia opiekuna stażu i dyrektora.. ze zm .Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego .. uprawnieniach szkół publicznych opiekunem nauczyciela stażysty może być nauczyciel kontraktowy (KN art. 9c ust.. 9c ust.. Należą do nich:Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§4 ust.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę .. angielskiego w ZSRCKU w Trzciance ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie swego stażu rzetelnie spełniała wymagania oraz sumiennie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu..

i Awansownik-planner dla nauczyciela stażysty.

Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Analiza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. 9.Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. 6 oraz Art. 9f ust.. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997r.. [/font] [font="arial, helvetica, sans-serif;"]W związku z powyższym proponuję przyznać koleżance za okres stażu ocenę pozytywną i tym samym awansować na nauczyciela kontraktowego.. Zakończenie stażu i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.. Sylwia Dmiterczuk.. i potrafi wskazać różnice między nimi, potrafi przedstawić ofertę produktów firmy.. Wymiana informacji z rodzicami, nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Nauczyciel stażysta będzie musiał zdać egzamin na wyższy stopień awansu.Opiekun stażu jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu - dyrektor szkoły musi otrzymać projekt w terminie 14 dni od zakończenia stażu na awans nauczyciela (§ 5 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).. do 31.05.2017r., długość stażu 9 miesięcy.Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust..

Planowanie stażu."

Ci nauczyciele, którzy rozpoczęli go we wrześniu ubiegłego roku, zakończą procedurę 31 .Opiekun stażu.. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają jednak jakichkolwiek wskazówek dla .KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie .Art.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. 6 pkt 1).. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku..

Ocena stażu nauczyciela ubiegającego się o awans.

Trzebiatów .. Jeśli inspiracje z naszego e-booka przełożysz do planu, który zostanie przyjęty przez dyrektora do realizacji bez poprawek, to warto jeszcze wyposażyć się w narzędzie do planowania czyli nasz Awansownik -planner dla nauczyciela w awansie.NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU Nauczyciel stażysta: mgr Małgorzata Kmiecik Opiekun stażu: mgr Agnieszka Mikulska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 7 mgr Marzena Górska Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Od dwóch lat pełnię obowiązki opiekuna stażu .Moim podopiecznym jest nauczyciel stażysta, który w roku szkolnym 2001/2002 rozpoczynał pracę w szkole.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. 5 KN zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Wspieranie nauczyciela i umożliwianie mu udziału w swoich zajęciach - to obowiązki opiekuna stażu, które m.in. nałoży na niego nowe rozporządzenie ws.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Agnieszka Szatkowska.. 7 ustawy - Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 9d ust.. 9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. [/font]Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. awansu zawodowego nauczycieli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt