Opis i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Opis metody analityczno-punktowej oraz warto-ści punktowe dla kryteriów szczegółowych dla wyż-szych stanowisk w służbie cywilnej są określone w za-łączniku nr 4 do zarządzenia.. 1, osoba wykonująca w urzędzie czynności z zakresu prawa pracy może podjąć decyzję o ponownym sporządzeniu opisów i przeprowadzeniu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu.. Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje konieczności ponownego sporządzania opisów i przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, w odniesieniu do których czynności te zostały zakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia.Podstawa prawna.. Kilka dni temu ukazało się zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 12 z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P.. B: Ogólnie rzecz ujmując, jest to proces polegający na ustalaniu .W przypadku, o którym mowa w ust.. Przedstawia przepisy dotyczące administracji publicznej, przede wszystkim służby cywilnej, pomaga zrozumieć ich brzmienie i wyjaśnia, jak je stosować, jednocześnie zaś pokazuje system wynagrodzeń i proces wartościowania stanowisk pracy w szerszej .Wartościowanie stanowisk pracy jest projektem, który w pierwszej kolejności ma służyć uporządkowaniu polityki wynagradzania w firmie..

Co to jest wartościowanie stanowisk pracy?

W służbie cywilnej jest obecny od 2007 roku, w sądach wdrażany jest obecnie, choć z różną dynamiką, a w administracji samorządowej wszystko zależy od lokalnych włodarzy, którzy mają w tym zakresie swobodę i z których niektórzy .szczegółowe informacje na temat wartościowania stanowisk pracy.. zasady pracy komisji, rola ekspertów dziedzinowych, rozwiązywanie konfliktów,Książka dostarcza wiedzy na temat opisów stanowisk pracy, ich wartościowania oraz kształtowania systemów wynagrodzeń w urzędach.. Z dniem 3 lutego 2011 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.Cele omówienie zmian w zakresie opisywania i wartościowania stanowisk pracy wynikających z nowego Zarządzenia nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnejW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies..

2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.

Nr 48, poz. 566 ze zm.) 2.w służbie cywilnej i nowej ustawy o służbie cywilnej z ì grudnia ì í5 r. Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby cywilnej i samorządowej, pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za opisy stanowisk pracy oraz wartościowanie oraz wszystkie osobyOdpowiedź: Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P.. W służbie cywilnej jest obecny od 2007 roku, w sądach wdrażany jest obecnie, choć z różną dynamiką, a w administracji samorządowej wszystko zależy od lokalnych włodarzy, którzy mają w tym zakresie swobodę i z których niektórzy decydują się na jego stosowanie.szym stanowiskiem w służbie cywilnej są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia..

Nr 5 ...Podstawa wartościowania - nowoczesny opis stanowiska pracy.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby .Cena: 790zł/sztuka - Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej Terminy: 2014.03.24 - 2014.03.25 Wrocław (SOM 14138) 2014.03.27 - 2014.03.28 Warszawa (SOM 14137)1.. Stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej podlegają opisowi i wartościowaniu.. zm.), zwanym dalej zarządzeniem.Tytuł: OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ : Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne: Metodyka: Case studies Symulacje i gry Ćwiczenia Wykłady: Opis: - budowa nowych opisów stanowisk pracy - aktualizacja zakresów czynności - aktualizacja i optymalizacja istniejących opisów - optymalizacja opisów i stanowisk pracy - wprowadzenie projektu do „życia" w organizacji1.. ZałoŜenia merytoryczne procesu wartościowania dla wyŜszych stanowisk w słuŜbie cywilnej przyjmują, iŜ podstawę do realizacji wartościowania tych stanowisk będą stanowiły opisy stanowisk pracy przygotowane przez poszczególne urzędy.Temat: Bierzemy się za opisy i wartościowanie stanowisk pracy Termin wartościowania został przesunięty na 31 maja..

Wartościowanie stanowiska pracy przeprowadza się metodą analityczno-punktową.

W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Wartościowanie stanowisk pracy to temat często znajdujący się w obszarze zainteresowania wielu firm.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. Aktualizacja wyników wartościowania stanowisk pracy, o której mowa w § 6 pkt 4, oraz wartościowanie nowo utworzonych stanowisk pracy, o którym mowa w § 6 pkt 3, są przeprowadzane niezwłocznie na wniosek kierującego komórką organizacyjną urzędu, któremu podlega dane stanowisko pracy, lub reprezentującego pracodawcę.Opis stanowiska pracy stworzony dla stanowisk pracy służby cywilnej, zawarty w zarządzeniu nr 81 prezesa Rady Ministrów w sprawie opisu i wartościowania stanowisk pracy [2] jest nie tylko elementem niezbędnym do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy, powinien także służyć innym celom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi .W urzędach, w których przed dniem wejścia w życie zarządzenia przeprowadzono wartościowanie stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w oparciu o wymogi niezbędne i dodatkowe, należy przeprowadzić ponowne wartościowanie tych stanowisk pracy wyłącznie w oparciu o wymogi niezbędne, w terminie 12 .Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.. - poradnik portalu Praca.pl .. Praca Poradniki Rynek pracy Pracownik Urzędu Skarbowego - charakterystyka stanowisk pracy.. 3.W placówkach tych pracę wykonuje bardzo wielu specjalistów na stanowiskach w służbie cywilnej.. Nr 5, poz. 61) Na podstawie art. 84 ust.. z 2011 r., nr 5, poz. 61 z późn.. Opis metody analityczno-punktowej oraz wartości punktowe dla kryteriów szczegółowych i punktów dodatkowych dla stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.System opisów i wartościowania stanowisk pracy budzi w administracji publicznej spore emocje.. Prawidłowe wartościowanie stanowisk i uzyskanie spójności z rynkową wyceną stanowisk przekłada się na usystematyzowanie całej polityki zarządzania zasobami ludzkimi.. Wartościowanie stanowiska pracy metodąProjekt opisu stanowiska pracy sporządza osoba bezpośrednio nadzorująca dane stanowisko pracy, zgodnie z wzorem opisu stanowiska pracy określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P.. Tworzenie przedziałów punktowych - zasady i sposoby przyporządkowania stanowiska .. Osiąganie założonych celów wartościowania.. Zasady stosowania metody analityczno-punktowej przy wartościowaniu stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej.. Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej M.P.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy.System opisów i wartościowania stanowisk pracy budzi w administracji publicznej spore emocje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt