Charakterystyka produktu avastin
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniej szonej zawartości antygenów.. Charakterystyka alternatywnych technologii medycznych 46 .. Wnioskowana populacja zawiera siQ w populacji okreslonej we wskazaniu do stosowania produktu leczniczego Avastin® i obeimuie bewacyzumab w I linii leczenia pacjentow z zaawansowanym rakiem jelita .Avastin - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, dostępność i cena w najbliższej aptece.. Avastin (bewacyzumab) - Medycyna Praktyczna COVID-19: wiarygodne źródło wiedzyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Poniżej porównanie poprzedniej wersji ChPL Avastin z dnia 15.11.2012 względem aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego Avastin z dnia 21.02.2013:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1/23 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PROXACIN 1%, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).Europejska Agencja Leków (EMA) 21 lutego 2013 roku zatwierdziła zmienioną Charakterystykę Produktu Leczczniedgo Avastin.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluenz Tetra aerozol do nosa zawiesina Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) 2..

Zalecana dawka produktu Avastin wynosi 7,5 mg/kg mc.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Inne informacje dotyczące produktu Avastin: W dniu 12 stycznia 2005 r.[2016.06.02] Charakterystyka Produktu Leczniczego Avastin® [2016.06.02] Ulotka dla pacjenta Avastin® [2015.10.22] Charakterystyka Produktu Leczniczego Avastin® [2015.10.22] Ulotka dla pacjenta Avastin®CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu (Etamsylatum).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. podawana raz na 3 tygodnie we wlewie dożylnym.Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Avastin m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin Accord, 10 mg/ml, koncentrat do sporz ądzania roztworu do infuzji 2.. Korzystając z naszej strony internetowej, wyraża Pan/Pani zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików typu „cookie".Charakterystyki i ulotki produktów leczniczych..

Zalecana dawka produktu Avastin wynosi 10 mg/kg masy ciała co dwa tygodnie w postaci wlewu dożylnego.

Berotec N 100, 100 mikrogramów/dawkę, aerozol inhalacyjny, roztwór.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY 1 ml koncentratu do sporz ądzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg karboplatyny Ka da fiolka o pojemno ści 5 ml zawiera 50 mg karboplatynyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta dotyczących produktu Avastin zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.. Sprawdź skład, zastosowanie, dawkowanie i opis preparatu w Encyklopedii leków portalu Dbam o Zdrowie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY 1 tabletka zawiera 8 mg ondansetronu (Ondansetronum ) w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu.. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.. Eylea 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Avastin 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: produkt zawiera 120 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYPodawanie produktu Avastin było związane z występowaniem ciężkich przypadków przetok, z których niektóre prowadziły do zgonu.

Bevacizumab - L01XC07 - Roche Registration Limited - Ulotka dla pacjentaZobacz leku Avastin Bevacizumab.. SKŁAD JAKO CIOWY I ILO CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna fiolka zawiera 25 mg mg bewacizumabu w 1 ml.. Ka da fiolka zawiera odpowiednio 100 mgUżywamy plików typu „cookie", aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość usług.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Reasortant wirusa grypy* (żywy atenuowany) następujących czterech szczepów**:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. Jak przyjmować lek Avastin.. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.. Każda 20-mililitrowa fiolka zawiera 100 mg cetuksymabu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Domaniewska 39B 02-672 Warszawa Tel.. W badaniach klinicznych, przetoki w obrębie przewodu pokarmowego występowały z częstością do 2% u pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami oraz rakiem jajnika, jednak były również .1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 40 mg afliberceptu*.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy mililitr koncentratuWedług przytoczonego dokumentu charakterystyka produktu leczniczego AVASTIN obowiązująca na terenie Unii Europejskiej (gdzie AVASTIN w leczeniu guzów mózgu nie uzyskał rejestracji), nie podaje informacji o bezpieczeństwie stosowania bewacyzumabu w leczeniu guzów mózgu..

W przypadku stosowania produktu Avastin w skojarzeniu z topotekanem (podawanym w dniach 1-5, co 3 tygodnie), zalecana dawka produktu Avastin wynosi 15 mg/kg masy ciała co 3 tygodnie w postaci wlewu dożylnego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Avastin 25 mg/ml koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Proszek w 1 fiolce zawiera 500 mg deferoksaminy mezylanu (Deferoxamini mesilas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Roferon-A, 9 mln j.m./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclonamine 12,5% 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Roferon-A dostępny jest w ampułkostrzykawkach, jako gotowy do użycia roztwór do wstrzykiwań.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: NAZWA WŁASNA ŚRODKA FARMACEUTYCZNEGO ATOSSA, 8 mg, tabletki powlekane 2.. Jedna odmierzona dawka (rozpylenie) zawiera 100 mikrogramów fenoterolu bromowodorku (Fenoteroli hydrobromidum).. Zaleca sięAvastin jest podawany jako uzupełnienie chemioterapii opartej na pochodnych platyny przez maksymalnie 6 cykli leczenia, a następnie w monoterapii do wystąpienia progresji choroby.. 0-22 345 18 881.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. Przedstawia dane o działaniach niepożądanych zaobserwowanych w .Co to jest lek Avastin i w jakim celu się go stosuje.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Erbitux 5 mg/ml roztwór do infuzji 2.. Poniżej znajduje się lista dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, dla których Roche Polska Sp.. Możliwe działania niepożądane.. Każda ampułkostrzykawka zawiera 9 milionów (mln) jednostek międzynarodowych .Charakterystyka lekow skojarzonych z bewacyzumabem w ocenianej interwencji 41 8.3.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg cetuksymabu.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Boostrix zawiesina do wstrzykiwań.. Taka objętośćCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jedna ampułkostrzykawka zawiera 90 mikrolitrów, co odpowiada 3,6 mg afliberceptu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt