Czynniki egzogeniczne rozwoju regionalnego
4 poz. Tytuł własny numeru Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce Słowa kluczoweBrol19 poddaj c analizie rozwój regionalny wyró *nia trzy grupy czynników rozwojowych i wyró *nia: 19 R. Brol,Czynniki rozwoju regionalnego, /W:/Metody oceny rozwoju regionalnego, Red. naukowa: D. Strahl, Wydawnictwo AE Wrocáaw, Wrocáaw 2006, s. 16.Określenie czynników rozwoju jest szczególnie istotne z punktu widzenia polityki regionalnej prowadzonej przez władze publiczne.. Dyskusja nad jego istotą, wsparta defini-cyjnym ujęciem i poszukiwaniem determinant rozwoju regionalnego, tworzy rdzeń niniejszych rozważań, które zdają się rozwijać i przybliżać sens takich terminów, jak: rozwój, region, rozwój regionalny i jego determinanty.. Obejmują one: położenie geograficzne regionu i jego cechy topograficzne,Katastrofa ekologiczna, ekologiczna klęska, drastyczne zmiany środowiska abiotycznego (abiotyczna sfera) wywołane czynnikami naturalnymi - klęski żywiołowe (np. pożary, powodzie, susze, huragany, cyklony, wybuchy wulkanów, ale też lokalny masowy rozwój pasożytów, szkodników itp.) lub pod wpływem działalności człowieka .ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ORAZ CZYNNIKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Abstract: Socio-economic development as well as factors and determinants of develop-ment.. Praktyka pokazuje, że czynniki endo i egzogeniczne wzajemnie się uzupełniają i w efekcie wspólnie występując w obszarze finansów gminy dają pozytywny efekt możliwości rozwoju.Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego Wstęp ..

Społeczne aspekty rozwoju gminy 1.2.5.1.

cjonalne, jest istotnym czynnikiem rozwoju regionów.Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy 115 Tabela 1.. Podstawowa klasyfikacja czynników rozwoju lokalnego /endo i egzogeniczne łącznie/ Ekonomiczne zasoby pracy, zasoby naturalne, majątek trwały.. • Czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność regionu lub zdarzenie mające miejsce w jego granicach, które oddziałuje na zmiany jego stanu, tj. wywierające wpływ na…Koncepcja rozwoju egzogenicznego opiera się na czynnikach zewnętrznych.. W literaturze przedmiotu dzieli się je na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (endogenicz-ne), przy czym w praktyce przenikają się one, a nawet występują pewne zależności pomiędzy nimi .Próby uporządkowania cech rozwoju lokalnego doprowadziły ostatecznie do wyodrębnienia tzw. „twardych" i „miękkich" czynników rozwoju społeczności lokalnych.. Zasoby ludzkie, nauka, technika, nowoczesne style zarządzania, in-2.. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego Literatura przedmiotu dostarcza dogłębną wiedzę w zakresie koncepcji rozwoju re-gionalnego.. Jej punktem zwrotnym jest to, że na terytoriach słabo rozwiniętych nie można zainicjować rozwoju jedynie na podstawie .W: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie..

Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów.

Czynniki rozwoju regionalnego można sformułować i pogrupować według przyjętych współcześnie aspektów rozwoju regionalnego, a mianowicie: 1. czynniki ekonomiczne: wielkość i sposób funkcjonowania regionalnego rynku dóbr i usług, tendencje zmian na regionalnym rynku pracy, dynamika popytu regionalnego i zmian w jego strukturze .aktywnej polityce rozwoju regionalnego i lokalnego, uwzględniającej ekono-miczne uwarunkowania rozwoju danego terenu.. Jakość życia lokalnego kształtowana przez gminę 1.3.. Podsumowanie ROZDZIA Ł II ROZWÓJ BADANYCH GMIN W LATACH 1999-2006 2.1.. Rozwój i region1.2.4.. Temat jest szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia wieloaspektowego podejścia do problemu Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako czynnika rozwoju regionalnego.CZYNNIKI ROZWOJU Czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne Podział na czynniki wyznacza charakter teorii rozwoju regionalnego Teorie oparte na czynnikach zewnętrznych to teorie „rozwoju od góry" (egzogenicznego) Teorie oparte na czynnikach wewnętrznych to teorie „rozwoju od dołu" (endogenicznego) CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Globalizacja .bez wątpienia dotyczy rozwoju regionalnego.. Usługi społeczne organizowane przez gminę 1.2.5.2.. Załączniki, ss.. Klastry definiowane są jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw powiązanych między sobą siatkąRozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO: 1.Adam Czudec - Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu 1.1.Egzogeniczne i endogeniczne czynniki rozwoju regionu 1.2.Specyfika Podkarpacia na tle sąsiednich regionów 1.3.Problemy wspólne Podkarpacia i sąsiednich regionów 1.4.Struktura gospodarki regionuczynniki endo- i egzogeniczne..

Autorzy Polityka społeczna jako czynnik rozwoju zrównoważonego 1.2.5.

Rozważania kończy odniesienie do rozwoju lokalnego, którego trwałą dynamikę uznaje się współcześnie za główny czynnik napędzający rozwój regionalny.Będzie to oczywiście rozwój oparty na czynnikach egzogenicznych, a dokładniej będzie on zależny od wzrostu postępu technicznego w krajach rozwiniętych (por. W.Stankiewicz, 2000).. Rozwój regionalny - przegląd teorii i koncepcji5 2.1.. W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej przeznaczono 7,75 mld euro.. W: Studia Regionalne i Lokalne nr 2/2009 (dostępne w internecie)Tytuł artykułu.. Objawia się na powierzchni Ziemi jako trzęsienia ziemi, wulkanizm, ruchy epejrogeniczne, talasogeniczne, izostatyczne oraz ruchy orogeniczne.. Konwergencja oznacza więc proces początkowo szybszego, w stosunku do silnych, wzrostu słabych gospodarek co prowadzi w końcu do wyrównania dochodów na .Endo- i egzogeniczne czynniki i formy rozwoju lokalnego Endogenous and Exogenous Indicators and Forms of Local Development Źródło Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 242-252, tab., rys., bibliogr.. Koncepcje te systematyzują czynniki rozwoju regionalnego, które w różnym stopniu warunkują skalę i dynamikę procesów rozwojowych..

Następnie opisano czynniki rozwoju regionalnego, przyjmu-jąc drugi z ww.

Ze względu na jego wielowymiarowy i złożony charakter oraz brak możliwości bezpośred-niego pomiaru, naukowcy zajmujący się problematyką badania rozwoju regionów przyjmują szereg merytoryczno-formalnych założeń, dotyczących między innymi zmiennych pełniących rolę determi-nant .Czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność lub zdarzenie oddziałujące na zmiany stanu regionu, tj. wywierające wpływ na jego rozwój społeczno-ekonomiczny, które zlokalizowane .Czynniki rozwoj społeczno-gospodarczegu o regionów w, ty m także regionów przy-granicznych, możn podzielia nća dwie zasadnicz grupe y z punktu widzeni kierunka u oddziaływania na proces rozwoju, a mianowicie na czynniki zewnętrzne (egzogeniczne ) oraz czynnik wewnętrzni (endogeniczne)e 7.Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(2)/2000 ISSN 1509-4995 Janusz T. Hryniewicz Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów Najwaz˙niejszymi czynnikami sprawczymi rozwoju gospodarczego sa˛: mobilizacja społeczna, wykształcenie oraz import kulturowy.•Czynniki egzogeniczne - miastotwórcze, warunkujące rozwój miasta, .. czynnikiem rozwoju jeżeli zajmuje się produkcją nowoczesną, zaawansowaną technologicznie, na którą dynamicznie wzrasta .. rozwoju regionalnego.. Czynniki rozwoju lokalnego Współcześnie rozwój lokalny jest coraz częściej determinowany przez czynniki o charakterze materialnym oraz wzajemne powiązanie i oddziaływanie na siebie czynników niematerialnych.Szczegółowe rozważenie ich wpływu na sprawne działanie w obszarze finansów gminy pokazuje, że są one nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego.. Czynniki endogeniczne - mogą również dotyczyć zmian zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, których dynamika jest .Rozwój regionalny jest jednym z częściej podejmowanych zagadnień prowadzonych badań nauko-wych.. 33-43 (dostępne w Internecie) G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego: mit konwergencji i mit spójności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt